Wprowadzenie systemowych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Praktyczne zastosowanie wymagań zawartych w kontroli zarządczą zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Przeprowadzenie po raz pierwszy procesu zarządzania ryzykiem z zaangażowaniem wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin.

Co zrobiliśmy:

We wstępnym etapie projektu przeprowadzono szczegółową analizę kontroli zarządczej w UM Lublin. Dwa zespoły audytujące przeprowadzały równoległe wywiady z grupami pracowników, w celu określenia rzeczywistego stanu funkcjonowania kontroli zarządczej w poszczególnych obszarach funkcjonowania Urzędu. Dodatkowo przeprowadzono analizę dokumentacji i funkcjonujących reguł zarządzania. Badanie było przeprowadzane pod kątem zgodności z celami kontroli zarządczej oraz modelem COSO II. W wyniku audytu w niektórych obszarach funkcjonowania kontroli zarządczej zarekomendowano działania uzupełaniające.

W następnej kolejności przeprowadzono kompletny proces zarządzania ryzykiem – od ustalenia kontekstu funkcjonowania Urzędu do przygotowania planów postępowania z ryzykiem. Po raz pierwszy w procesie wzięło udział całe kierownictwo komórek organizacyjnych Urzędu. Efektem zaangażowania kierownictwa i pracowników była pełna lista zidentyfikowanych ryzyk, które następnie zostały poddane analizie. W wyniku analizy ryzyka określono ryzyka najbardziej istotne z punktu widzenia realizowanych celów oraz priorytetów związanych z tymi celami.

Korzyści:

Ustrukturyzowanie aktualnego stanu kontroli zarządczej wraz ze wskazaniami do dalszego jej doskonalenia. Audyt pozwolił określić na ile jednostka spełnia wymagania dotyczące kontroli zarządczej w świetle obowiązujących przepisów prawa. Analiza ryzyka pomogła we wskazaniu trudności i zagrożeń utrudniających niezakłócone realizowanie usług i skuteczne osiąganie celów Urzędu. Zarządzanie ryzykiem stało się dla Urzędu Miasta Lublin skutecznym narzędziem do wykrywania podatności i zagrożeń powstałych wewnątrz Urzędu oraz w jego otoczeniu.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Ustawa o finansach publicznych
  • Analiza ekspercka
  • COSO II
  • e-risk

Wybrane projekty