Wdrożenie systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Wdrożenie Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie związane jest z wymaganiami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wprowadzenie koncepcji kontroli zarządczej umożliwia zweryfikowanie aktualnego stanu zarządzania i podjęcie koniecznych działań w celu uzupełnienia systemu o brakujące elementy. W celu zapewnienia skuteczności i efektywności działalności Uniwersytetu niezbędne stało się zbudowanie modelu zarządzania, który umożliwiłby stałe dokonywanie oceny Uczelni pod kątem zdolności do osiągania wyznaczonych celów.

Co zrobiliśmy:

Wsparcie firmy PBSG w ramach realizacji projektu obejmowało swym zakresem:

opracowanie koncepcji systemu kontroli zarządczej dostosowanej do specyfiki działalności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej Uniwersytetu z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników oprogramowania Risk Manager z zakresu jego funkcjonalności,
przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka,
opracowanie planów postępowania z kluczowymi zagrożeniami,
podsumowanie zrealizowanych prac w formie raportu oraz prezentacji dla Władz Uczelni wraz z zaleceniami dotyczącymi efektywnego funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej.

Korzyści:

Ustanowienie skutecznego i efektywnego Systemu Kontroli Zarządczej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie stanowi bardzo ważny element zarządzania organizacją. Do korzyści związanych z wdrożeniem systemu zaliczyć można:

 • zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów,
 • zmniejszenie częstotliwości występowania negatywnych zdarzeń,
 • zmniejszenie strat wywołanych materializacją ryzyk, poprzez odpowiednie przygotowanie organizacji,
 • usprawnienie przepływu informacji.

Zastosowane narzędzia i modele:

Ustawa o finansach publicznych

 • COSO II
 • ISO 31000
 • Risk Manager i Risk Portal
 • analiza ekspercka
 • burza mózgów
 • ankiety
 • moderowane warsztaty
 • doradztwo

Wybrane projekty