Informacja o usłudze

W czerwcu 2006r Ministerstwo Sprawiedliwości, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym  jako podstawę do wdrożenia rozwiązań, które powinny zwiększyć zaufanie do funkcjonowania organizacji w zakresie rzetelności i bezstronności podejmowanych przez nie decyzji, zarówno w odniesieniu do ich klientów, jak i do decyzji dotyczących sposobu wykorzystywania środków oddanych do dyspozycji tych organizacji.Wymagania te są uzupełniające w stosunku do wymagań ujętych w normie PN-EN ISO 9001:2001– Systemy zarządzania jakością – Wymagania.

Oznacza to, że system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym działa łącznie z systemem zarządzania jakością, jako zintegrowany system zarządzania. W przypadku, gdy organizacja posiada już certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, wdrożenie i certyfikowanie systemu sprowadza się do udokumentowania spełnienia dodatkowych wymagań. Gdy organizacja nie posiada wdrożonego systemu zarządzania jakością, wówczas wdrożenie i certyfikacja systemu odbywa się łącznie z systemem zarządzania jakością.

Spełnienie wymagań systemu i potwierdzenie ich spełnienia przez niezależną, trzecią stronę w procesie certyfikacji, nie powinno być traktowane jako potwierdzenie uczciwości i rzetelności danej organizacji, ale jako potwierdzenie jej zadeklarowanej woli takiego działania i konsekwencji w zakresie wdrażania takiej polityki. Wyrazem tej konsekwencji powinno być stworzenie rozwiązań eliminujących lub w znacznym stopniu ograniczających możliwość wystąpienia zagrożeń związanych z korupcją, a w dalszej kolejności wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie tych rozwiązań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w systemie.

Dowód wdrożenia systemu to spełnienie przedstawionych poniżej wymagań składających się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowią wymagania zawarte w normie PN‑EN ISO 9001:2001 – „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”, drugą jest zestaw 27 wymagań dodatkowych (WD 01 – WD 27), odnoszących się w sposób bardziej szczegółowy do tych wymagań normy ISO 9001, które mają istotne znaczenie dla skutecznego wdrożenia systemu. Przez wdrożenie należy, zatem rozumieć spełnienie wszystkich wymagań, zarówno opisanych normą ISO 9001, jak i przywołanych w niniejszych wymaganiach.

Ponieważ wystąpienie jakiegokolwiek przejawu korupcji – lub naruszenia przyjętych powszechnie norm prawnych i moralnych – warunkuje postawa człowieka, we wdrażanym systemie szczególny nacisk powinien być położony na kształtowanie świadomości pracowników na wszystkich poziomach zarządzania organizacją. Temu celowi powinny być podporządkowane wszelkie działania i procedury przyjęte w systemie (szkolenie, motywacja, komunikacja wewnętrzna, klimat, przywództwo itp.).

Zakres usługi

 • Audyt przedwdrożeniowy:

  – analiza struktury procesów pod kątem możliwości nadużyć

  – analiza zakresu odpowiedzialności

  – analiza i identyfikacja zagrożeń

  – analiza mechanizmów ochronnych

 • Opracowanie koncepcji systemu antykorupcyjnego

  – zaprojektowanie systemu kontroli i raportowania

 • Opracowanie dokumentacji systemu antykorupcyjnego wraz z integracją w ramach ISO 9001

 • Wdrożenie dokumentacji i systemu

 • Szkolenia dla pracowników i audytorów wewnętrznych

 • Przeprowadzenie audytów weryfikujących

 • Przeprowadzenie przeglądu zarządzania

 • Nadzór procesu certyfikacji

Celem projektu jest opracowanie wymagań i praktyk w zakresie wdrażania mechanizmów ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi i nadużyciami w organizacji.

Podstawowym celem systemu zarządzania przed zagrożeniami korupcyjnymi jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia w organizacji działania korupcyjnego. Cel ten jest realizowany poprzez: gruntowną analizę we wszystkich procesach potencjalnych źródeł zagrożeń korupcyjnych, określenie środków zaradczych eliminujących lub zmniejszających ryzyko wystąpienia zagrożenia i wpisanie ich w istniejące procedury realizowane w ramach systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, opracowanie i wdrożenie polityki antykorupcyjnej, opracowanie i wprowadzenie do praktyki działania organizacji Kodeksu Etyki Zawodowej, realizacja w systemie ciągłych działań zmierzających do zwiększenia świadomości pracowników i doskonalenie systemu zarządzania.

spzk_ulotka_1_page

Ryzyko nadużyć

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]