Sungard AssuranceCM zwycięzcą prestiżowego konkursu BCI European Awards 2015

Celem konkursu jest wyróżnienie dostawców i produktów, które istotnie wyróżniają się spośród innych i wnoszą istotny wkład w zapewnienie ciągłości działania i przygotowania się na sytuację kryzysową.

czytaj więcej

Sungard AS został uznany jako Lider w pierwszym rankingu Gartner’a dla usług GRaaS

DRaaS to usługi, których celem jest minimalizowanie ryzyka awarii i minimalizowanie ich skutków jeśli wystąpią. Jest to istotna część systemu ciągłości działania, zwłaszcza w obszarze IT

czytaj więcej

Sungarda AS otrzymał nagrodę w kategorii „Service Provider of the Year” w konkursie DRII: Awards of Excellence 2015

DRII (Disaster Recovery Institute International) jest stowarzyszeniem non-profit skupiającym specjalistów z zakresu zarządzania ciągłością, której celem jest  pomoc organizacjom na całym świecie przygotować się i odzyskać sprawność po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego.

czytaj więcej

Wyliczenie rzeczywistych kosztów tworzenia i zarządzania planami ciągłości działania

6 aspektów, które należy wziąć pod uwagę wyliczając koszty programu BCM.  Jak dużo czasu poświęcane jest na przygotowanie papierowych raportów dla audytorów i w jaki sposób mogłoby to zostać zautomatyzowane?

czytaj więcej

Sungard AS na szczycie liderów (Leaders) w przygotowanym przez Gartner zestawieniu?

Magic Quadrant  w zakresie narzędzi BCMP jest obrazem rynku grupującym dostawców oprogramowania pod względem konkurencyjności kryteriów zakupu

czytaj więcej

Sungard AS został oceniony przez Gartnera najwyżej spośród wszystkich dostawców rozwiązań BCM na świecie

Zdaniem Gartnera wysoka pozycja firmy Sungard AS oraz oferowanych narzędzi jest wynikiem wysokiego oceny funkcjonalności i wydajności oraz efektywności procesu wdrożenia. Ponadto zapewnienie dostępności na poziomie 100{e30be81440060b223838b23be6aaf53e1697f87a86bba61d10a0744af8157417} jest standardem nie oferowanym przez żadnego innego dostawcę.

czytaj więcej

Assurance CM

Continuity Management

Zaprojektowany przez użytkowników, dla użytkowników. To oprogramowanie nowej generacji obejmujące obszar ciągłości działania oraz zarządzania ryzykiem

Assurance NM

Notified Management

Przygotuj się dobrze na katastrofę z AssuranceNM – systemem powiadamiania kryzysowego i systemem zarządzania incydentami.

Nasze usługi

W środowisku nieustającej konkurencji utrata dostępu do danych lub brak dostępu klienta do naszych usług oznacza spadek sprzedaży lub utratę wizerunku firmy. Biznes musi liczyć się z tym, że inwestycja w same serwery, systemy backupu czy szybsze łącza może okazać się niewystarczająca i nie zatrzyma odpływu niezadowolonych klientów.

Można uznać, że każda organizacja niezależnie od jej dojrzałości, jest potencjalnie narażona na niespodziewane i nagłe zdarzenia, których skutkiem są przerwy w jej działalności, a co za tym idzie związane z przestojami straty.

W 90{e30be81440060b223838b23be6aaf53e1697f87a86bba61d10a0744af8157417} przypadków incydentów są to tak zwane „ciche katastrofy” – informacja o nich nie zostaje podana do publicznej wiadomości, lecz ich wpływ na działalność przedsiębiorstwa jest znaczny i niszczący, zarówno w zakresie zasobów jak i struktury organizacji.

Przyczyny tych zdarzeń najczęściej znajdują się poza organizacją i poza jej kontrolą. Często zdarzenia te dotyczą również jej kooperantów.

Wpływ zdarzeń jest niszczący również dlatego, że organizacja nie była do takiego zdarzenia odpowiednio przygotowana lub nie przewidziała, że wydarzenie może w ogóle zaistnieć.

 • Audyt przedwdrożeniowy – ocena aktualnego stanu organizacji pod kątem wymagań normy ISO 22301

 • Przeprowadzenie warsztatów dla zespołu roboczego

 • Opracowanie metodyki zarządzania ciągłością działania – opracowanie indywidualnej metodyki analizy wpływu na biznes (BIA) oraz analizy ryzyka (RA)

 • Przeprowadzenie analizy wpływu na biznes (BIA) – identyfikacja krytycznych procesów Organizacji, zależności pomiędzy procesami oraz minimalnych zasobów niezbędnych do ich realizacji

 • Przeprowadzenie analizy ryzyka (RA) – identyfikacja i ocena ryzyk, których zmaterializowanie grozi przerwaniem ciągłości procesów Organizacji

 • Opracowanie polityki i strategii ciągłości działania – opracowanie polityki i strategii adekwatnych do procesów krytycznych oraz do ryzyk zidentyfikowanych w poprzednich etapach

 • Budowa planów ciągłości działania – określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych, a także sposobu powrotu do normalnej działalności

 • Opracowanie procedur wymaganych normą ISO 22301 – opracowanie procedur związanych z testowaniem, przeglądem ustaleń, audytami wewnętrznymi, przeglądami oraz działaniami korygującymi i zapobiegawczymi

 • Przeprowadzenie szkoleń – szkolenia dla kierownictwa i pracowników z opracowanej dokumentacji oraz dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania

 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych – ocena zgodności wdrożonego systemu z wymaganiami normy ISO 22301

 • Testowanie planów ciągłości działania – przeprowadzenie testów dokumentacji, przeprowadzenie symulacji wystąpienia zdarzeń awaryjnych

 • Optymalizacja utrzymania systemu zarządzania ciągłością działania

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej
 • Opracowanie strategii ciągłości działania dla obszaru IT – przyjęcie sposobu postępowania dla poszczególnych systemów IT w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej

 • Opracowanie Modelu DRP – opracowanie struktury dokumentacji DRP adekwatnej do specyfiki Organizacji

 • Opracowanie struktury organizacyjnej DR (Zarządzania Kryzysowego) dostosowanej do wielkości i potrzeb Organizacji

 • Opracowanie schematu zadań Zespołów Awaryjnych (ZA) – przypisanie odpowiedzialności w ramach DRP dla każdego z członków Zespołu Awaryjnego

 • Opracowanie procedur przygotowawczych – opracowanie procedur opisujących sposób wykonywania zadań przygotowawczych na wystąpienie sytuacji awaryjnej, w tym tworzenie kopii zapasowych oraz utrzymanie lokalizacji zastępczej

 • Opracowanie procedur wykonawczych – opracowanie procedur opisujących sposób odtwa- rzania systemów IT Opracowanie procedur zarządzania w czasie awarii – opracowanie procedur opisujących sposób zarządzania sytuacją awaryjną, w tym powiadamianie o sytuacji awaryjnej, komunikacja w trakcie sytuacji awaryjnej, odpowiedzialności w zakresie wydawania i wykonywania zadań

 • Procedury aktualizacji DRP – opracowanie procedury wskazującej odpowiedzialności oraz wa- runki aktualizacji procedur przygotowawczych, wykonawczych i zarządzania w czasie awarii

 • Opracowanie scenariuszy testów

 • Opracowanie testów czasów reakcji struktur DR – weryfikacja zaplanowanych czasów wykonania zadań przez Zespół Awaryjny w warunkach rzeczywistych

 • Opracowanie testów uruchomienia ośrodka zapasowego

 • Audyt przedwdrożeniowy – ocena aktualnego stanu organizacji pod kątem spełnienia wymagań systemu zarządzania ciągłością działania

 • Weryfikacja poprawności stosowanych rozwiązań organizacyjnych w obszarze ciągłości działania w odniesieniu do wymagań wybranego standardu ( w szczególności metodyki analizy wpływu na biznes oraz analizy ryzyka, a także opracowanych planów ciągłości działania)

 • Audyty wewnętrzne oceniające zgodność systemu zarządzania ciągłością działania z wymagania- mi normy ISO 22301 lub innymi wymaganiami, które obowiązują Organizację; weryfikacja skuteczności wdrożonego systemu

 • Szkolenia z zasad zarządzania ciągłością działania – praktyczne sposoby i metody wdrażania systemu zarządzania ciągłością działania w oparciu o wymagania normy ISO

 • Szkolenia z opracowywania planów ciągłości działania /planów awaryjnych (Disaster Re- covery Plans) – szkolenia warsztatowe pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania i aktualizacji planów ciągłości działania/planów awaryjnych

 • Szkolenia dla audytorów wewnętrznych – szkolenia łączące teorię z praktyką w zakresie pla- nowania i wdrażania programu audytów wewnętrznych systemu zarządzania ciągłością działania; szkolenie swoim zakresem obejmuje zasady audytowania oraz sposób stosowania wytycznych ISO 19011 oraz wymagania dotyczące audytów wewnętrznych opisane w ISO 22301

Elitarne szkolenie Disaster Recovery Institute International (DRI) – BCLE 2000 dostępne już w Polsce – czytaj więcej
 • Przeprowadzenie testów dokumentowych – ogólny przegląd całej dokumentacji planu w oparciu o scenariusz bez symulacji; poza odpowiednim personelem merytorycznym w przeglądzie powinni uczestniczyć menedżerowie wyższego szczebla oraz personel działu technologii i zapewnienia ciągłości działalności biznesowej

 • Przeprowadzenie testów pojedynczych komponentów – pojedynczy komponent oznacza część planu awaryjnego, którą można poddać testom w izolacji od innych części.; przykładem mogą być testy schematów komunikacji, systemów telekomunikacyjnych lub poszczególnych aplikacji

 • Przeprowadzenie testów kilku komponentów – test kilku zależnych od siebie komponentów planu; przykładem może być test wznowienia funkcjonowania systemów informatycznych lub przekiero- wywania połączeń (call redirect with alternative seating)

 • Przeprowadzenie testów operacyjnych – kompletny test planu awaryjnego i związanych z nim pla- nów zarządzania kryzysem. Test operacyjny może obejmować: symulacje, rozwiązania technolo- giczne oraz manualne rozwiązania tymczasowe; interakcję pomiędzy różnymi testami (np. bizneso- wymi i technologicznymi) można badać podczas testu operacyjnego; wielokrotne testy pojedyncze lub komponentowe mogą stanowić odpowiednik (i być stosowane jako zastępstwo) pełnego testu operacyjnego, jeśli obejmują wszystkie części planu awaryjnego

Usługi powiązane