Informacja o usłudze

W ostatnich latach organizacje inwestowały wiele środków w technologie i rozwiązania IT starając się poprawić efektywność pracy i zwiększać konkurencyjność. Wiele z wdrożeń nie do końca spełniło oczekiwania i nie dostarczyło rozwiązań na jakie liczyli menadżerowie. Wynika to z faktu dynamicznie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego firm, a także braku jasno zdefiniowanej strategii rozwoju IT.

W związku z powyższym, punktem wyjścia do wdrażania i optymalizacji rozwiązań w zakresie IT powinna być opracowana i zatwierdzona strategia – skorelowana z celami całej organizacji, zgodna z aktualnymi i przyszłymi (przewidywanymi) uwarunkowaniami i oczekiwaniami biznesowymi.

Strategia informatyzacji powinna określać konkretne i mierzalne cele oraz projekty o zdefiniowanych priorytetach i ramach czasowych, z uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ryzyka związanego z realizacją tej strategii oraz środków finansowych koniecznych do jej realizacji.

W szczególności strategia informatyzacji powinna obejmować:

STRATEGIA

Opracowanie planu rozwoju IT nie jest zadaniem prostym – wymaga bowiem niezbędnej wiedzy o środowisku teleinformatycznym, pozwalającej na ujęcie wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami, przetwarzanymi w nich danymi oraz uwarunkowaniami, celami i potrzebami biznesowymi.

Wsparciem w tych działaniach będą wykwalifikowani Konsultanci PBSG, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomogą w zdefiniowaniu ścieżki rozwoju środowiska IT organizacji i określą optymalne narzędzia ich realizacji.

Zakres usługi

Audyt

 • Analiza opracowanej strategii i ocena skuteczności jej wdrożenia oraz opracowanie raportu zawierającego wnioski i propozycje optymalizacji

Wdrożenie

 • Opracowanie struktury IT w odniesieniu do podstawowej działalności:

  –  przeprowadzenie analizy potrzeb biznesowych

  –  przeprowadzenie analizy infrastruktury IT

  –  przeprowadzenie analizy struktury organizacyjnej

 • Kompleksowa analiza kosztów IT, rekomendacje w zakresie racjonalizacji kosztów IT

 • Przeprowadzenie analizy kosztów inwestycji oraz funkcjonowania struktur IT w odniesieniu do korzyści biznesowych lub wymagań administracyjnych

 • Opracowanie wytycznych strategii funkcjonowania IT

 • Zarządzanie zmianami w zakresie wdrażania strategii IT