Zintegrowane zarządzanie procesami

Zintegrowany system zarządzania jest połączeniem zarówno procesów, procedur oraz praktyk działania, które są stosowane w organizacjach w celu wdrożenia strategii – mamy rozwiązanie – Smart

Jak Smart wspiera procedury zarządcze?

Nasi konsultanci stanowią wsparcie w procesie usprawniania działania oraz zwiększania efektywności Państwa organizacji, co w naturalny sposób przekłada się na zwiększenie szansy przetrwania w wymagającym otoczeniu konkurencyjnym. Pomoc w zrozumieniu i doskonaleniu procesów stanowi proste w obsłudze narzędzie do modelowania i analizy procesów smart.  Graficzna prezentacja procesów pozwala z jednej strony ograniczyć ryzyko popełnienia błędów podczas realizacji procesu, z drugiej zaś szybko zrozumieć informacje i skoncentrować się na wąskich gardłach oraz najistotniejszych problemach w procesie.

Smart jest intuicyjnym i niezwykle elastycznym narzędziem informatycznym wspierającym zarządzanie organizacją. Dzięki swoim szerokim funkcjonalnościom pozwala na graficzne przedstawienie zaawansowanych modeli procesów zachodzących w organizacji, poddawanie ich szczegółowej analizie oraz niezbędnym modyfikacjom w kontekście optymalizacji funkcjonowania. Pracownikom natomiast zapewnia bieżący dostęp on-line do aktualnych formularzy i przebiegu procesów, za które odpowiadają lub w których uczestniczą.

smart

Informacja o produkcie

Smart jest rozwiązaniem wspierającym każdy element zarządzania procesami biznesowymi zarówno identyfikowanie, projektowanie, jak i wdrażanie i realizację procesów, a także ich interakcję, kontrolę, analizę i optymalizację. Oprogramowanie smart zostało zaprojektowane i wykonane w oparciu o międzynarodowe modele w zakresie zarządzania procesami oraz normy i dobre praktyki odwołujące się do zarządzania procesami biznesowymi. Należą do nich między innymi:

 • ISO 9001

 • ISO 27001

 • ISO 20000

 • BPMN

 • Elektroniczny System Obiegu Dokumentów

 • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

 • Kontrola zarządcza

Wszechstronność

Innowacyjne  kreatory umożliwiają konstruowanie dowolnych słowników, bibliotek, metodyk, skryptów, monitów, raportów organizując proces od A-Z. Szeroki zakres technik i narzędzi badawczo-projektowych, które użytkownik precyzyjnie aplikuje pozwala dostosować rozwiązanie do specyfiki projektu, czy organizacji.

Zgodność

Wykonane w oparciu o międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania procesami. Oprogramowanie zapewnia zgodność z: ISO 9001: 2015, ISO 27001, ISO 22301, BMPN2 itp.

Modelowanie

Dane dostępne są poprzez przeglądarkę internetową, z wyjątkowym układem  funkcji sprawia iż korzystanie z oprogramowania jest proste i intuicyjne. W zależności od pełnionej roli w procesie zarządzania  użytkownik może uzupełniać istniejącą bibliotekę o nowe elementy, definiować przebieg procesu, przypisywać użytkowników do formularzy.

Raportowanie

Dostępny kreator raportów pozwala na wygenerowane danych w postaci tabeli, wykresu (słupkowego, liniowego, obszarowego) bądź mapy procesu. Użytkownik ma również możliwość wyeksportowania analizy do pliku Excel (tabela) lub graficznego (wykres, macierz). Przebieg procesu może być również przedstawiony w postaci zdefiniowanych raportów pod konkretną metodykę opisu procesów Klienta. Dane mogą być wyeksportowany do różnych formatów, takich jak PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, RTF, TXT, XLS, CSV, SML, HTML.

Moduł Architect

Możliwość definiowania i opisu struktury procesów

Moduł pozwala na opisanie w elementarny sposób struktury procesów i ich przebiegu z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów (stanowisk), czynności,  dokumentów (wzory dokumentów, instrukcje, zarządzania, regulaminy, itd.), czy też systemów informatycznych wspierających realizację danej czynności. Należy także zwrócić uwagę na możliwość uzupełnienia standardowego opisu o atrybuty (np. funkcja – opis wykonywanych czynność, czas realizacji wykonywanej funkcji; dokumenty – sposób i forma przechowywania dokumentu, połączenie z dokumentami pakietu MS Office; opis procedury postępowania: cel, przedmiot i zakres stosowania, opracował, zatwierdził, data wydania procedury, itd.

Moduł Audyt

Umożliwia zaplanowanie audytów wewnętrznych

Każda jednostka organizacyjna musi się liczyć z wystąpieniem różnego rodzaju nieprawidłowości wewnątrz organizacji. Nieprawidłowości mogą wpływać na działania operacyjne, sprawozdawczość finansową, zgodność z obowiązującymi przepisami oraz prawem. Efektywny system audytów wewnętrznych daje kierownictwu określony stopień pewności, że organizacja działa prawidłowo w odniesieniu do powyższych kategorii.

Moduł Portal

Udostępnienie opisów procesów dla użytkowników przez www

Moduł Smart Portal stanowi kontynuację działań realizowanych w module Architect oraz Audyt pozwala na udostępnienie za pośrednictwem przeglądarki WWW opracowanych diagramów graficznych i dokumentacji dla określonej grupy użytkowników (pracowników). Narzędzie to umożliwia stworzenie prostego kanału komunikacji, jednocześnie dając dostęp z każdego miejsca na świecie. Wszystkie moduły korzystają z tej samej bazy danych co powoduje, iż publikacja jest generowana automatycznie w Portalu natychmiast po jej zatwierdzeniu w module Architect i Audyt.

Moduł Raporty

Generowanie danych z bazy danych i publikacja w dowolnym formacie

Raporty to moduł pozwalający połączyć możliwość generowania danych z systemu w sposób selektywny przez odpowiednie nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych raportów.

 

Modelowanie procesów

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Nasze usługi

W dzisiejszych warunkach gospodarczych coraz więcej organizacji podejmuje działania ukierunkowane na poprawę świadczonych usług poprzez stosowania zarządzania procesowego. Podstawą takiego podejścia  jest maksymalne wykorzystanie elementów dających wartość dodaną i ograniczenie udziału elementów nieefektywnych. Stworzenie struktury organizacyjnej maksymalnie nastawionej na tworzenie wartości dodanej całego systemu organizacyjnego wymaga opracowania mapy i szczegółowych modeli procesów, zdiagnozowania struktury ról i odpowiedzialności w procesach organizacji oraz zaprojektowania systemu pomiaru efektywności i skuteczności procesów.

Nasze zespoły projektowe zostały profesjonalnie przygotowane do wspierania Państwa na każdym etapie wdrażania i optymalizacji zarządzania procesowego przy aktywnym wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań technologicznych.

 • Audyt wykorzystywanych systemów i rozwiązań;

 • Zebranie wymagań od użytkowników systemu;

 • Dostarczenie i konfiguracja oprogramowania do automatyzacji procesów;

 • Opisanie istniejących procesów biznesowych;

 • Automatyzacja procesów;

 • Integracja z istniejącymi rozwiązaniami;

 • Opieka konsultantów po wdrożeniu.

 • Zbadanie i opisanie stanu bieżącego w aspekcie: – funkcjonowania wybranych procesów (przebieg, atrybuty, koszty realizacji, poziom automatyzacji, mapa procesów, modele oceny klientów/transakcji), – technologicznym – systemowym (celowość i sposoby gromadzenia oraz przetwarzania danych, komunikacja systemów),

 • Wskazanie obszarów potencjalnej optymalizacji – zidentyfikowane problemy i ich źródła, wąskie gardła procesów,

 • Opracowanie koncepcji zmian optymalizacyjnych i planu ich wdrożenia oraz symulacja oczekiwanych efektów,

 • Wdrożenie działań optymalizacyjnych w roli: – wykonawcy w imieniu klienta, – asysty w trakcie wdrożenia, – organu kontrolującego w imieniu klienta przebieg wdrożenia realizowanego przez firmę trzecią.

 • Analiza dojrzałości procesowej organizacji,

 • Analiza wstępna – przeprowadzenie wstępnej analizy procesów, realizowanych w organizacji w celu określenia potrzeb,

 • Opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania procesami –  przygotowanie  księgi procesów,  procedur i instrukcji oraz opracowanie regulaminu zarządzania procesami w organizacji,

 • Zdiagnozowanie ról i odpowiedzialności w procesach organizacji,

 • Opracowanie mapy procesów organizacji,

 • Opracowanie szczegółowych modeli procesów,

 • Zaprojektowanie  systemu pomiaru skuteczność i efektywności procesów.

 • Opracowanie modelu struktury organizacyjnej – jednostki organizacyjne, stanowiska,

 • Opracowanie modelu celów w układzie hierarchicznym,

 • Doradztwo – uczestnictwo w projektach realizowanych w organizacji,

 • Oprogramowanie – wykorzystanie dedykowanego oprogramowania podczas realizacji powyższych zadań – Oprogramowanie Smart.

 • Szkolenia z zasad zarządzania procesami – praktyczne sposoby i metody wdrażania systemu zarządzania procesami w oparciu o wymagania normy ISO

 • Szkolenia z opracowywania  map procesów i wskaźników– szkolenia warsztatowe pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu opracowywania i aktualizacji map procesów, wskaźników i zasad optymalizacji

 • Szkolenia dla audytorów wewnętrznych – szkolenia łączące teorię z praktyką w zakresie planowania i wdrażania programu audytów wewnętrznych procesów biznesowych; szkolenie swoim zakresem obejmuje zasady audytowania oraz sposób stosowania wytycznych ISO 19011 oraz wymagania dotyczące audytów wewnętrznych opisane w normach ISO

Usługi powiązane