Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli zaangażowanych w budowę procesu zarządzania ryzykiem w organizacji, związanych z identyfikowaniem i analizowaniem ryzyk w organizacji oraz tworzeniem map ryzyk, pracowników, zajmujących się szacowaniem ryzyka i zarządzaniem ryzykiem w organizacji, menadżerów i kierowników każdego szczebla, kierowników działu operacyjnego i pracowników zajmujących się w organizacji audytem wewnętrznym.


Czas trwania:

2 dni (szkolenie prowadzone jest w formie wykładu z elementami warsztatu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą zarządzania ryzykiem w organizacji oraz dowiedzą się, dlaczego należy zarządzać ryzykiem. Szczególny nacisk zostanie położony na projektowanie i wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji. Zostanie również przedstawiona koncepcja metodyki szacowania ryzyka oraz oprogramowanie, które może stanowić wsparcie procesu zarządzania ryzykiem – identyfikacji ryzyk, ich szacowaniu, mapowaniu etc. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikuje się ryzyka, w jaki sposób można dokonywać ich klasyfikacji i oceny oraz jakie działania podejmować w celu ich obniżania do poziomu akceptowalnego. W trakcie warsztatów poszczególne kroki analizy ryzyka będą dodatkowo przeprowadzane przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Zakres programowy szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane następujące tematy:

 • Ryzyko a szansa, apetyt na ryzyko.

 • Najpopularniejsze standardy zarządzania ryzykiem.

 • Model zarządzania organizacją w oparciu o wytyczne PN ISO 31000:2012

 • Role i obowiązki w procesie zarządzania ryzykiem.

 • Etapy wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem.

 • Identyfikacja i analiza ryzyka – identyfikacja i parametryzacja punktów krytycznych.

 • Ocena ryzyka – stosowane zabezpieczenia, kryterium akceptacji.

 • Postępowanie z ryzykiem – redukcja, transfer, unikanie, akceptacja.

 • Monitorowanie ryzyka – efektywność zabezpieczeń, wpływ zmian.

 • Budowanie świadomości – podejmowanie decyzji w oparciu o analizę ryzyka.

 • Prezentacja oprogramowania wspierającego proces zarządzania ryzykiem.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG