Dostawa narzędzi, wdrożenie i doradztwo w zakresie procesu zarządzania ryzykiem w PSE S.A.

Data projektu: 2013

Wyzwanie:

Analiza i konfiguracja bazy danych oprogramowania zgodnie z techniką analityczną wykorzystywaną przez operatora w zarządzaniu ryzykiem. Zaprojektowanie rozwiązania, analiza możliwych usprawnień opracowanego rozwiązania oraz implementacja zebranych informacji o ryzyku do narzędzia e-risk.

Co zrobiliśmy:

We wstępnym etapie projektu przeszkolono zespół roboczy z obsługi narzędzia e-risk. Zespół odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem operacyjnym określił jakie wymagania powinna spełniać konfiguracja e-risk w kontekście opracowanego modelu ERM.

W trakcie opracowywania różnych konfiguracji e-risk położono nacisk przede wszystkim na użyteczność gromadzonych informacji oraz łatwość w ich aktualizowaniu. Rozwiązanie umożliwiło gromadzenie pełnej treści o zagrożeniach zidentyfikowanych w PSE. Dzięki dwustopniowej ocenie ryzyka, możliwe było zaangażowanie zarówno osoby zarządzającej komórką organizacyjną jak i podległego jej pracownika w ocenę. Takie rozwiązanie pozwoliło na dotarciu do opinii pracownika na temat stanu ryzyka przed podjęciem ostatecznej decyzji o ocenie przez właściciela ryzyka.

Komunikacja „down-top”, w zakresie oceny ryzyka, umożliwiła właścicielowi ryzyka na wsparciu swojej oceny, opinią osoby będącej najbliżej zagrożenia – pracownika. Po pełnym zaimplementowaniu rozwiązania, każdy uczestnik procesu zarządzania ryzykiem miał możliwość analizowania i monitorowania stanu ryzyk przy wsparciu narzędzia e-risk.

Korzyści:

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na przeprowadzenie dokładnej analizy przyczynowo- skutkowej ryzyka w oparciu o wiedzę ekspercką właścicieli ryzyka. Zinformatyzowanie modelu zarządzania ryzykiem skróciło czas potrzebny na zgromadzenie aktualnych danych oraz przygotowanie ich w formie wielokryterialnego raportu analitycznego. Dotarcie do niezbędnych danych, z uwzględnieniem szczególnych kryteriów informacji, nie jest czasochłonne i zapewnia pełną aktualność zamieszczanych zmian w zakresie ryzyka.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • analiza ekspercka
  • bow-tie analysis
  • e-risk
  • warsztaty
  • e-szkolenia

Wybrane projekty