Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Zbudowanie trawłych mechanizmów podnoszenia kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji : tajemnicy przedsiębiorstwa, SZBI, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.

Co zrobiliśmy:

 • Zbadano i opracowano mapę poziomu kompetencji w zakresie bezpieczństwa informacji,

 • Opracowano i uruchomiono szkolenie e-learningowe z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa PWPW,

 • Opracowano i uruchomiono szkolenie e-learningowe z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) PWPW,

 • Opracowano i uruchomiono szkolenie e-learningowe z zakresu bezpieczeństwa informacji PWPW,

 • Opracowano i uruchomiono szkolenie e-learningowe z zakresu ochrony danych osobowych PWPW,

 • Prowadzono wsparcie dla wszystkich szkoleń e-learningowe przez 1 rok,

 • Wszystkie szkolenia opracowano w formacie SCORM,

 • Wszystkie szkolenia opracowano z kończącym je testem wiedzy,

 • Wszystkie szkolenia uzupełniono o głos lektora.

Korzyści:

Pracownicy przedsiębiorstwa przeszkoleni i sprawdzeni z zakresu wiedzy o tajemnicy przedsiębiorstwa, SZBI, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
Materiały szkoleniowe w standardzie SCORM (najpopularniejszy standard zapisu materiału e-learningowego), które można wykorzystywać lub modyfikować we własnym zakresie.

Zastosowane narzędzia i modele:

 • PN-ISO/IEC 27001:2007,

 • PN-ISO/IEC 17799,

 • Ustawa o ochronie danych osobowych,

 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,

 • Kodeks karny,

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 • Platforma e-learningowa Moodle,

 • Standard zapisu materiałów e-learningowych SCORM.

Wybrane projekty