Data projektu: 2010

Wyzwanie:

Identyfikacja słabych stron i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych przetwarzających informacje. Dobór optymalnych zabezpieczeń adekwatnych do potrzeb organizacji oraz mających uzasadnienie w budżecie programu zarządzania ryzykiem.

Co zrobiliśmy:

W pierwszej kolejności dokonano analizy organizacji, pod kątem spełnienia wymagań normy ISO/IEC 27001, na podstawie przeprowadzonego audytu wstępnego. Wynikiem tej analizy było opracowanie rekomendacji zmian oraz propozycji harmonogramu wdrożeń polityki bezpieczeństwa, a także projektu struktury dokumentacji zapewniającej osiągnięcie pożądanego stanu bezpieczeństwa systemu informatycznego. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie klasyfikacji oraz analizy ryzyka utraty informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001.

W ramach tego etapu opracowano metodykę analizy ryzyka, przeprowadzono klasyfikację informacji oraz identyfikację i ocenę ryzyk związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Ostatnim etapem projektu było opracowanie propozycji planów minimalizacji ryzyka.

Korzyści:

Realizacja projektu pozwoliła na zdefiniowanie systematycznego podejścia do identyfikacji potencjalnych zagrożeń, zapewniającego obiektywne informacje do podejmowania decyzji o potrzebie wdrożenia zabezpieczeń. Przeprowadzona analiza ryzyka zapewniła identyfikację słabych ogniw w systemie oraz ważnych czynników wpływających na ryzyko utraty bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych.

Na podstawie wyników analizy, było możliwe zaproponowanie usprawnień mających na celu zminimalizowanie ryzyk nieakceptowalnych oraz uzyskanie wyższych poziomów niezawodności systemów informatycznych.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • ISO/IEC 27001

  • audyty

  • warsztaty

  • doradztwo

Wybrane projekty