Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli odpowiedzialnych za projektowanie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie procesów w organizacji, menedżerów wyższego i średniego szczebla, menedżerów jakości, informatyków odpowiedzialnych za definiowanie wymagań w zakresie systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za strategię organizacji, audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością opartego o wymagania normy PN-EN ISO 9001.

Czas trwania

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat technik i narzędzi niezbędnych do opisywania procesów, dokonywania ich analizy oraz optymalizacji. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące planowania i realizacji inicjatyw mających na celu poprawę skuteczności i efektywności procesów biznesowych. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą znali ideę optymalizacji procesów oraz możliwe do wykorzystania metody optymalizacji, które będą mogli zastosować podczas analizy, oceny i optymalizacji procesów biznesowych w organizacji.

Zakres szkolenia

 • Modelowanie procesów i wprowadzanie zmian w procesach – rewolucja czy ewolucja?

 • Czynniki organizacyjne wpływające na doskonalenie procesów, korzyści doskonalenia procesów, zagrożenia dla doskonalenia procesów,

 • Fazy procesowej dojrzałości w organizacji,

 • Wstęp do optymalizacji procesów – dlaczego należy doskonalić procesy?

 • Przyczyny problemów,

 • Cele firmy i indywidualne cele pracowników a optymalizacja procesów,

 • Przykłady optymalizacji procesów (omówienie przykładowych rozwiązań na bazie zrealizowanych projektów)

 • Poprawa procesów – obszary poprawy,

 • Spójne i jednoznaczne określenie celu poprawy,

 • Koncentracja na potrzebach klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego),

 • Środowisko wewnętrzne – jak zbudować zaangażowanie pracowników w procesy poprawy, jaka jest rola kierownictwa?

 • Identyfikacja procesów wymagających optymalizacji,

 • Szczegółowość mapy procesów, metody oceny procesów oraz budowa rankingu procesów,

 • Praktyczne planowanie poprawy procesów: określenie mierzalnych kryteriów oceny jakości procesów, identyfikacja przyczyn problemów i możliwych metod poprawy,

 • Ocena istotności poszczególnych obszarów problemowych oraz ich wpływu na prowadzoną działalność, ocena wagi obszarów problemowych,

 • Ocena priorytetów inicjatyw poprawy,

 • Realizacja poprawy procesów – ocena i akceptacja inicjatyw poprawy, plan działania, potrzebne zasoby, odpowiedzialność, monitorowanie realizacji, elastyczne reagowanie na zmiany, zmniejszanie ryzyka, ocena wyników i utrwalanie zmian,

 • Warsztaty z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do mapowania procesów.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG