Wdrożenia systemu kontroli zarządczej oraz analiza ryzyka w opraciu o standardy kontroli zarządczej i model COSO II

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Zbadanie aktualnie stosowanych rozwiązań w zakresie kontroli zarządczej oraz późniejsze opracowanie spójnego systemu kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem; implementacja rozwiązań umożliwiających sprawowanie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem zgodnie ze standardami kontroli zarządczej oraz modelem COSO II.

Co zrobiliśmy:

Wstępna analiza wykazała na ile stosowane w Ministerstwie rozwiązania z kontroli zarządczej sprostowują zewnętrznym wymaganiom i wytycznym. Analiza wykazała słabości kontroli zarządczej oraz określiła potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych w budowie systemu kontroli zarządczej. Po przeprowadzonych wywiadach i analizie dokumentacji określono stopień implementacji wytycznych z zakresu kontroli zarządczej i modelu COSO II w Ministerstwie. Analiza wstępna pozwoliła przede wszystkim stwierdzić potrzeby jednostki z zakresu wdrożenia rozwiązań w zarządzaniu ryzykiem.

W celu przeprowadzenia sprawnej identyfikacji ryzyka posłużono się listą ryzyk uniwersalnych. Ryzyka z tej listy zostały odgórnie przypisane komórką organizacyjnym w celu ich oceny i dalszego monitorowania. W niektórych przypadkach lista ryzyk dla komórki organizacyjnej została wzbogacona o ryzyka specyficzne dla danego obszaru. W celu usprawnienia etapu analizy ryzyka, przez kierowników obszarów, wykorzystano oprogramowanie e-risk. Analiza ryzyka pozwoliła wskazać najbardziej zagrożone obszary zarządzania w Ministerstwie, a w dalszym kroku ustalić sposoby minimalizacji zagrożeń najbardziej krytycznych.

Dalsze badania nad kontrolą zarządczą pozwoliły ustalić jakie elementy kontroli zarządczej wymagają wprowadzenia usprawnień. Każde z rekomendowanych usprawnień opisywało jak Ministerstwo może rozwinąć system kontroli zarządczej, w celu uzupełnienia zidentyfikowanych słabości we wskazanych obszarach systemu.

Korzyści:

Analiza pozwoliła wykryć niedoskonałości w zakresie kontroli zarządczej w kontekście standardów kontroli zarządczej i modelu COSO II w Ministerstwie. Umożliwiło to zaplanowanie działań doskonalących w poszczególnych obszarach funkcjonowania. Wdrożenie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem umożliwiło przeprowadzenia pełnej analizy ryzyka w każdej z komórek organizacyjnych Ministerstwa. Przeprowadzone działania umożliwiły określenie stopnia w jakim zagrożona jest działalność Ministerstwa oraz cele kontroli zarządczej.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Ustawa o finansach publicznych
  • Standardy kontroli zarządczej
  • Lista zdarzeń
  • Analiza ekspercka
  • COSO II
  • e-risk

Wybrane projekty