Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, związanych z identyfikowaniem i analizowaniem ryzyk w organizacji oraz tworzeniem map ryzyk, osób biorących udział w projekcie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w organizacji, pracowników, zajmujących się szacowaniem ryzyka i zarządzaniem ryzykiem w organizacji, menadżerów i kierowników każdego szczebla.

Czas trwania:

2 dni (szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu z elementami wykładu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z ideą zarządzania ryzykiem w organizacji oraz dowiedzą się, dlaczego należy zarządzać ryzykiem. Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikację ryzyk w organizacji oraz tworzenie map ryzyk. Zostanie również przedstawiona koncepcja metodyki szacowania ryzyka oraz oprogramowanie, które może stanowić wsparcie przy zarządzaniu ryzykami – identyfikacji ryzyk, ich szacowaniu, mapowaniu etc. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikuje się ryzyka, w jaki sposób można dokonywać ich klasyfikacji i oceny oraz jakie działania podejmować w celu ich obniżania do poziomu akceptowalnego. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom, uczestnicy warsztatów będą umieli identyfikować ryzyka, oceniać je oraz tworzyć mapy ryzyk. W trakcie warsztatów poszczególne kroki analizy ryzyka będą dodatkowo przeprowadzane przy użyciu dedykowanego oprogramowania.

Zakres programowy szkolenia:

 • W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

 • Podstawy zarządzania ryzykiem w organizacji.

 • Wymagania PN ISO 31000:2012.

 • Identyfikacja ryzyk, mających wpływ na działalność organizacji.

 • Rola i zakres odpowiedzialności właściciela ryzyka.

 • Metodyka identyfikacji i oceny ryzyka.

 • Oprogramowanie służące do analizy i mapowania ryzyka.

 • Mapowanie ryzyka – czym jest i jakie wynikają z niego korzyści.

 • Tworzenie mapy ryzyk w praktyce.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

  • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG