Doradztwo w zakresie opracowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania ryzykiem w ENEA SA

– zlecenie realizowane z EIB

Data projektu: 2010

Wyzwanie:

Zaprojektowanie spójnej koncepcji zarządzania ryzykiem w ENEA S.A. oraz opracowanie projektu „Program zarządzania ryzykiem w ENEA S.A.”. Opracowane rozwiązania miały na celu, m.in. wskazanie obszarów występowania ryzyka, opracowanie procesu zarządzania ryzykiem i niezbędnej dokumentacji w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonych prac chciano opracować portfel ryzyka organizacji wraz ze wskazaniem dalszego monitorowania poszczególnych ryzyk.

Co zrobiliśmy:

W inicjującej fazie projektu dokonano przeglądu i analizy funkcjonujących strategii, metod i narzędzi do zarządzania ryzykiem. Była to podstawa do opracowania ogólnych zmian i usprawnień w zarządzaniu ryzykiem. W trakcie optymalizacji rozwiązań położono szczególny nacisk, na jak najlepsze dopasowanie metodyki typowania ryzyk , które wymagają ubezpieczenia.

Kolejny etap skupiał się na opracowaniu koncepcji dla systemu zarządzania ryzykiem. Koncepcja pozwoliła spełnić potrzeby w zakresie: określenia obszarów występowania ryzyka, opisu przebiegu procesu zarządzania ryzykiem, opracowania polityki zarządzania ryzykiem oraz powiązania jej z funkcjonującymi dokumentami i procedurami, opracowania projektów procedur regulujących zasady aktualizacji dokumentów dotyczących zarządzania ryzykiem.

Opracowany program zarządzania ryzykiem umożliwił identyfikację i oszacowanie ryzyk oraz określił sposób ustalania apetytu na poszczególne ryzyka.

Korzyści:

Usystematyzowany i spójny system zarządzania ryzykiem pozwolił na przeanalizowanie zagrożeń wynikających ze zdarzeń w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym operatora. Opracowany mechanizm selekcjonowania ryzyk nieakceptowalnych wsparł zespół w określeniu najbardziej kluczowych dla działalności ENEA S.A. zagrożeń. Opracowana metoda pomiaru ryzyk i zasad raportowania nt. występujących ryzyk umożliwia adekwatne i efektywne monitorowanie stanu zagrożeń.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Analiza ekspercka
  • ISO 31000
  • COSO II

Wybrane projekty