Data projektu: 2013

Wyzwanie:

Głównym celem projektu było zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie do COI profesjonalnego Systemu ITSM na potrzeby wsparcia świadczonych przez COI usług serwisowych i utrzymaniowych dla systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a w przyszłości także dla kolejnych usług.

Co zrobiliśmy:

 • Określono wymagania dla nowego systemu ITSM,

 • Dokonano analizy procesów COI pod kątem nowego systemu ITSM,

 • Opracowano dokumentacje procesową dla wdrażanej do ITSM aplikacji:

– Zaktualizowano procedurę zarządzania incydentami,

– Zaktualizowano procedurę zarządzania zmianami,

– Zaktualizowano procedurę zarządzania problemami,

– Zaktualizowano procedurę zarządzania konfiguracją,

– Zaktualizowano procedurę zarządzania bazą wiedzy,

– Zaktualizowano procedurę zarządzania poziomem usług,

– Dostosowano system do wymogów katalogu usług dla aplikacji CEPiK.

 • Dostarczono i skonfigurowano system ITSM w ośrodku podstawowym i zapasowym, z zapewnieniem środowiska testowego i produkcyjnego,

 • Zintegrowano system ITSM z innymi systemami,

 • Sprawowano nadzór merytoryczny nad implementacją opracowanej dokumentacji procesowej w systemie ITSM. Odebrano moduły zarządzania incydentami, zmianami, problemami, konfiguracją, bazą wiedzy, poziomem usług,

 • Przygotowano pracowników COI do użytkowania, utrzymania i rozwoju systemu ITSM.

Korzyści:

 • Zgodność opracowań i podejścia do zarządzania usługami IT wg dobrych praktyk ITIL,

 • Ustandaryzowany sposób zarządzania incydentami, problemami, zmianami, konfiguracją, bazą wiedzy i poziomem usług,

 • Dostosowany system ITSM do wymogów aplikacji CEPiK.

 • Przygotowani pracownicy COI do użytkowania, utrzymania i rozwoju systemu ITSM.

Zastosowane narzędzia i modele:

 • ISO/IEC 20000,

 • Dobre praktyki ITIL.

Wybrane projekty