Informacja o usłudze

Wdrożenie antykorupcyjnego systemu zarządzania BS 10500 (ABMS, Anti-Bribery Management System) odzwierciedla zaangażowanie organizacji w spełnienie wymogów brytyjskiej ustawy o przeciwdziałaniu korupcji (UK Bribery Act 2010). Po uzyskaniu certyfikatu uzasadnia również działania chroniące przed zdefiniowanym w ustawie ryzykiem „niepowodzenia organizacji komercyjnej w zapobieżeniu wręczeniu łapówki”.

Standard brytyjski określa wymagania dla wdrożenia systemu przeciwdziałania korupcji (anti-bribery management system) lub wdrożenia jego elementów w ogólnym systemie zarzadzania firmy. System ten skierowany jest w kierunku przeciwdziałania ryzykom związanym z korupcją występujących w ramach działań podejmowanych przez organizację. Standard ten może być stosowany przez wszystkie organizacje niezależnie od branży i kraju, w którym działają.

Wprawdzie uzyskanie zgodności z tym, czy jakimkolwiek innym standardem, nie daje całkowitej pewności, że działania związane ze zjawiskiem korupcji nie będą miały miejsca, dzięki wdrożeniu i utrzymaniu jego wymagań organizacja uzyskuje racjonalne zapewnienie oraz adekwatne narzędzia do przeciwdziałania tego typu negatywnym zjawiskom. Skuteczne wdrożenie systemu, zgodnie z wymaganiami standardu BS10500, daje również możliwość uzyskania potwierdzenia trzeciej strony w zakresie jego funkcjonowania w efekcie certyfikacji, której może poddać się organizacja.

Wdrożenie systemu ABMS zgodnie z  BS 10500 umożliwia organizacji:

 • Przeciwdziałanie przewidzianych w ustawie Bribery Act kar za „niepowodzenie organizacji komercyjnej w zapobieżeniu wręczeniu łapówki”;

 • Potwierdzenie działań organizacji zmierzających do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami;

 • Integracja systemów kontroli, które dostarczają i dokumentują efektywny ślad audytu;

 • Potwierdzenie, że systemy kontroli i audytów są dopasowane do ryzyk, przed jakimi stoi organizacja, oraz że wykorzystują adekwatne środki zapobiegania, wykrywania i raportowania przypadków korupcji;

 • Ciągły monitoring I doskonalenie praktyk;

 • Ochronę reputacji  biznesowej oraz demonstrowanie silnego i publicznego zaangażowania etycznego przed interesariuszami biznesowymi

 • Pewne prowadzenie działalności z wykorzystaniem systemów zarządzania, które są testowane pod kątem integralności za pośrednictwem bezstronnego i niezależnego procesu certyfikacji.

Dlaczego warto współpracować w PBSG w zakresie  BS 10500?

PBSG jest aktywnie zaangażowane w rozwój i wdrażanie programów chroniących organizację przed nadużyciami, zwłaszcza programów ich zapobiegania. Ściśle współpracujemy z ACFE, PCBC (System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym) czy IIC. Dzięki dużemu doświadczeniu we wdrażaniu i  analizie systemów zarządzania nasze podejście doradcze i technologiczne wnosi ogromną wartość do procesu i dodatkowo gwarantuje, że system zarządzania wdrożony w organizacji będzie realizować postawione przed nim cele.

Proponujemy szeroki zakres usług związanych z zapobieganiem korupcji, od szkoleń po doradztwo organizacyjne I techniczne, analizy i audyty, po wdrożenie i testowanie konkretnych rozwiązań.

Zakres usługi

W ramach wsparcia we wdrażaniu wymagań standardu prowadzimy:

 • Audyt wstępy, mający na celu dokonanie diagnozy obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie przeciwdziałania korupcji i zgodności organizacji z wymaganiami standardu odniesienia oraz zdefiniowanie rekomendacji w zakresie uzyskania zgodności z wymaganiami:

 1. Audyt organizacyjny

 2. Audyt teleinformatyczny

 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji systemowej, wdrożeniu projektowanych rozwiązań i przygotowaniu dokumentacji systemowej,

 • Wsparcie we wdrożeniu procesu zarządzania ryzykiem korupcyjnym (propozycja metodyki, warsztaty z zakresu identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka oraz przygotowania planów postępowania z ryzykiem),

 • Pomoc w organizacji audytu certyfikującego.

Usługi serwisowe polegające na:

 1. Ciągłej analizie zagrożeń i adekwatności zabezpieczeń

 2. Szkoleniach pracowników i kadry zarządzającej

 3. Analizie ryzyka

 4. Wdrożeniu rozwiązań informatycznych wspierających proces ciągłego monitrorowania nadużyć

Ryzyka nadużyć

Napisz do nas

[contact-form-7 404 "Not Found"]