Data projektu: 2007

Wyzwanie:

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem powierzanych danych przez Klientów Banku. Standaryzacja metodyki i mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem informacji obowiązujących w całej organizacji.

Co zrobiliśmy:

Projekt rozpoczął się od analizy istniejących regulacji w obszarze bezpieczeństwa oraz audytu wstępnego, na podstawie którego opracowano rekomendacje do wdrożenia oraz zdefiniowano zakres procesów wytypowanych do objęcia Systemem Zarzadzania Bezpieczeństwa Informacji.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie szkoleń dla kierownictwa i kluczowych grup pracowników z podstawowych zasad ochrony informacji. Następnie opracowano wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem, w których zawarto rekomendacje dotyczące doskonalenia mechanizmów zarządzania ryzykiem oraz klasyfikacji informacji. Ostatnim etapem było opracowanie wytycznych w zakresie realizacji planu minimalizacji ryzyka. Wdrożony system został poddany audytowi certyfikującemu i Bank uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność z międzynarodowym standardem ISO/IEC 27001.

Korzyści:

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji poświadczony przez certyfikat niezależnej jednostki certyfikacyjnej, potwierdził, że Bank Zachodni WBK zarządza bezpieczeństwem informacji (w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, fizycznym oraz ciągłością działania) zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu.

Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji daje Klientom Banku pewność, że BZWBK w sposób całkowicie kontrolowany, w oparciu o sprawdzone procedury i najlepsze standardy przechowuje i przetwarza dane osobiste oraz finansowe, co znacząco wpłynęło na wzrost poziomu zaufania wśród Klientów oraz na konkurencyjność Banku. Ponadto dzięki zrealizowanemu projektowi, ustandaryzowano podejście do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji we wszystkich jednostkach Banku realizujących procesy objęte zakresem systemu.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • ISO/IEC 27001

  • audyty

  • warsztaty

  • doradztwo

  • szkolenia

Wybrane projekty