Szkolenie skierowane jest do menadżerów wyższego i średniego szczebla, menadżerów IT, informatyków, pracowników działu informatycznego oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo organizacji, osób zaangażowanych w roli audytora wewnętrznego w ramach audytów wewnętrznych na zgodność z normami międzynarodowymi np. PN-EN ISO 9001:2015, audytorów komórek audytu wewnętrznego, chcących zdobyć umiejętności praktycznego audytowania systemów zarządzania w oparciu o PN-ISO/IEC 27001:2014.

Czas trwania:

2 dni (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności:

W trakcie szkolenia uczestnicy sukcesywnie poznają sposoby sprawdzenia, czy przedsięwzięte środki w zakresie ochrony informacji ich organizacji są właściwie zarządzane i nadzorowane oraz czy osiągane są założone rezultaty. Umiejętności zdobywane podczas szkolenia pozwalają jego uczestnikom na samodzielne prowadzenie audytów w organizacji. Przedstawione zostaną również wymagania normy PN-ISO/IEC 27001:2014 (specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz PN-EN ISO 19011 (szczegółowe wytyczne dotyczące prowadzenia audytów). Na podstawie praktycznych ćwiczeń uczestnikom warsztatu przedstawione zostaną sposoby planowania i realizacji audytów wewnętrznych.

Zakres szkolenia:

 • W trakcie szkoleń uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Wymagania PN-ISO/IEC 27001:2014 w kontekście procesu audytowania.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania procesami.

 • Zarządzanie ryzykiem – ocena metodyki analizy ryzyka.

 • Audytowanie systemu bezpieczeństwa – techniki audytowania.

 • Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

 • Raportowanie wyników audytu.

 • Warsztaty w zakresie identyfikacji niezgodności.

 • Egzamin sprawdzający.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez PBSG