Modyfikacja systemu zarządzania ryzykiem w ARP S.A.

Data projektu: 2011

Wyzwanie:

Głównym wyzwaniem w ramach realizowanego projektu było dostosowanie funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem do wytycznych normy ISO 31000, wymagań wewnętrznych organizacji oraz wymagań rynkowych.

Celem nadrzędnym było zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem i usprawnienie raportowania w zakresie ryzyk na przestrzeni całej organizacji. Integracja stosowanych zasad z wykorzystywanym narzędziem informatycznym e-risk miała doprowadzić do ulepszenia i usprawnienia raportowania na temat ryzyk oraz doprowadzić do tego, aby dane były dostępne w dowolnym momencie, w odpowiedniej formie, treści i aby przekazywane były z zachowaniem określonych terminów.

Co zrobiliśmy:

Kluczowe elementy, które miały doprowadzić do zrealizowania obranych celów stanowiły aktualizacja dokumentacji systemowej (w tym dostosowanie funkcjonującej metodyki zarządzania ryzykiem), dostosowanie funkcjonującego systemu informatycznego e-risk do nowych wymagań w zakresie zarządzania ryzykiem, a także zbudowanie określonego wysokiego poziomu kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem osób zaangażowanych w jego realizację.

W związku z tym prace projektowe obejmowały konsultacje z przedstawicielami ARP S.A.  zakresie proponowanych zmian w funkcjonującym Zintegrowanym Systemie Zarządzania Ryzykiem, zmian wprowadzanych w oprogramowaniu e-risk, dokumentacji systemowej. Ważnym elementem były także prowadzone szkolenia, skierowane do osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzania ryzykiem, obejmujące zarówno kwestie merytoryczne, jak i obsługę oprogramowania e-risk.

Korzyści:

Szereg konsultacji i ustaleń prowadzonych z przedstawicielem ARP doprowadził do wypracowania najbardziej adekwatnych i użytecznych rozwiązań. Przeprowadzona aktualizacja dokumentacji systemowej doprowadziła do zapewnienia zgodności stosowanej dokumentacji z wytycznymi międzynarodowego standardu ISO 31000, a także zapewniła jej aktualność i dostępność. Wprowadzone zmiany wpłynęły również na zwiększenie przydatności zarządzania ryzykiem.

Jako że o sile każdego systemu zarządzania, wdrażanej innowacji czy nowego, zoptymalizowanego rozwiązania stanowią ludzie, duży nacisk położono na budowanie kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem. Przeprowadzono cykl szkoleń z funkcjonalności oprogramowania e-risk i jego obsługi oraz znowelizowanych zasad dla kluczowych użytkowników w poszczególnych Departamentach oraz przygotowano dedykowane instrukcje użytkownika, co w znaczący sposób ograniczyło możliwość przekazywania błędnych danych.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • analiza ekspercka
  • konsultacje i doradztwo
  •  e-risk
  • szkolenia merytoryczne
  • szkolenie z zakresu obsługi e-risk

Wybrane projekty