Polski Komitet Normalizacyjny, PBSG, POLRISK i zakończyły z sukcesem prace nad opracowaniem pierw

2012-03-12

Polski Komitet
Normalizacyjny, PBSG, POLRISK i zakończyły 
z sukcesem prace nad opracowaniem pierwszej polskiej normy z zakresu
zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000:201.

Przypomnijmy, że prace
nad normą PN-ISO 31000 rozpoczęły się w 2010 roku powołaniem Grupy Roboczej Zarządu Technicznego ISO ds.
Zarządzania Ryzykiem. Więcej na temat powstania Grupy Roboczej…>>

W dniu 27 lutego 2012
została zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)
pierwsza polska norma dotycząca całościowego zarządzania ryzykiem realizacji
celów organizacji: „PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie Ryzykiem – Zasady i Wytyczne." Norma została
opublikowana 5 marca 2012 i od tego momentu można ją zakupić w PKN.

Wydanie normy  PN-ISO 31000:2012
jest  dla PBSG kolejnym etapem rozwoju i
promocji wiedzy i praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem w Polsce. PBSG promowanie tematyki zarządzania rozpoczęło już w
2006r od przetłumaczenia i wydania (2007) kanonu w zakresie zarządzania
ryzykiem COSO II Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Struktura ramowa.

W ciągu
kilku ostatnich lat PBSG zrealizowało kilkadziesiąt wdrożeń systemów zarządzania
ryzykiem w oparciu o COSO II i ISO 31000 oraz przeszkoliło kilka tysięcy osób
w zakresie zarządzania ryzykiem. Suma doświadczeń wyniesiona z projektów
dla biznesu i administracji oraz intensywne prace przy PKN znalazły swoje odzwierciedlenie w narzędziach
informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem Risk Manager i Risk
Portal
(aktualnie analizę ryzyka z wykorzystaniem oprogramowania PBSG
prowadzi kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, w kilkuset firmach i urzędach w Polsce). Risk Manager i Risk Portal wypełniają zawarte w normie PN-ISO 31000 zasady i wytyczne w zakresie opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. Elastyczność narzędzi pozwala na zdefiniowanie dowolnej metodyki zarządzania ryzykiem przy uwzględnianiu potrzeb w zakresie ryzyk operacyjnych, finansowych, kontroli zarządczej, budżetu zadaniowego, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania itd.

W związku z rosnącym
zapotrzebowaniem na specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem w 2010 PBSG
wraz z BSI uruchomiło certyfikowany kurs: Certified Risk Manager ISO31000. Kurs ukończony został już przez ponad 100 uczestników.

W ramach prac Grupy Roboczej
 Zarządu Technicznego ISO ds. Zarządzania Ryzykiem została również
zaktualizowana terminologia dot. zarządzania ryzykiem, zawarta w „Przewodniku
PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem – Terminologia" – zatwierdzonym w
dniu 28 lutego 2012 data publikacji 2 marca 2012.

Formalna treść i daty zatwierdzenia i opublikowania obu
dokumentów, dla celów poprawnego cytowania podane są poniżej:

PN-ISO 31000:2012
Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne 

Data zatwierdzenia: 2012-02-27 
Data publikacji: 2012-03-05

PKN-ISO Guide 73:2012
Zarządzanie ryzykiem – Terminologia 

Data zatwierdzenia: 2012-02-28 
Data publikacji: 2012-03-02

pn_iso31000

 pkn_iso_guide_73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja w zakresie
norm na www.pkn.pl…>>