2011-11-09


Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała z PBSG umowę na opracowanie
Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o standardy BS 25999, PN
ISO/IEC 20000, PN ISO/IEC 27001

Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji i
wdrożeniu procesu zarządzania ciągłością działania (BCM) zgodnie z normami BS
25999, PN ISO/IEC 20000 oraz PNISO/IEC 27001 w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, z uwzględnieniem systemów teleinformatycznych,
przeprowadzeniu szkoleń dla kluczowych pracowników PARP w zakresie opracowanej
dokumentacji, przeprowadzeniu testów funkcjonowania procesu zarządzania
ciągłością działania, oraz na stałym monitorowaniu wydajności i dostępności
z zewnętrznych sieci.

Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą
Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada
2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i
Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i
innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

 


czytaj także: