Pierwszy międzynarodowy standard z zakresu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 już opublikowany

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna 16 maja 2012r. opublikowała normę ISO 22301, „Bezpieczeństwo społeczne – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania”, nowy międzynarodowy standard dotyczący zarządzania ciągłością działania. Norma ta zastąpi obecnie funkcjonujący brytyjski standard BS 25999-2.

W obliczu licznych katastrof, klęsk żywiołowych oraz zagrożenia  terroryzmem, coraz więcej organizacji decyduje się na wcześniejsze zaplanowanie postępowania w przypadku wystąpienia tego rodzaju zakłóceń, w celu uniknięcia przerwanie realizowanych procesów. ISO 22301, jako pierwszy na świecie międzynarodowy standard zarządzania ciągłością działania (BCM), został opracowany, aby pomóc organizacji zminimalizować ryzyko wiążące się z wystąpieniem takich zdarzeń.

ISO 22301 formalnie określa zestaw wymagań dla wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS), mogącego kończyć się certyfikacją. Wymagania określone w tej normie mają charakter ogólny i mogą być stosowane do wszystkich organizacji (lub jej części), niezależnie od typu, wielkości i charakteru organizacji. Norma ISO 22301 kładzie szczególny nacisk na:

  • monitorowanie wydajności i określenie wskaźników;
  • jaśniejsze formułowanie oczekiwań dotyczących zarządzania;
  • bardziej ostrożne planowanie niezbędnych zasobów do zapewnienia
    ciągłości biznesowej.

Nowy standard, w porównaniu ze swoim brytyjskim poprzednikiem, wprowadza
udoskonalenia w takich dziedzinach jak: reagowania na klęski żywiołowe i komunikacja w trakcie sytuacji kryzysowej oraz kładzie większy nacisk na stosowanie cyklu Plan – Do – Check – Act. Dodatkowo podwyższone skupienie na zadaniach i roli najwyższego kierownictwa może uczynić go bardziej rygorystycznym w implementacji w porównaniu do jego poprzednika, jednak wniesie to wiele ulepszeń w zakresie zarządzania ciągłością działania dla większości organizacji.