PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Branża

Branża

Organ administracji publicznej

Lider ERM

Lider ERM

To wdrożenie uzyskało tytuł Lidera ERM

Czego oczekiwał klient?

Projekt obejmował stworzenie systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z normą ISO 31000. Oprócz tego zinformatyzowaliśmy ten obszar – wykorzystaliśmy w tym celu narzędzie erisk do zarządzania ryzykiem. Za wyborem PBSG przemówiło przede wszystkim bogate, udokumentowane doświadczenie i współpraca z organizacjami o podobnej specyfice (m.in. ZUS, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej). Ogromną zaletą był fakt, że jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oprogramowania erisk, dzięki któremu mogliśmy zautomatyzować cały proces i dostosować pod potrzeby PFRON.

Poznaj PFRON

Co zrobiliśmy?

ZBADALIŚMY POTRZEBY

Pierwszym krokiem była analiza potrzeb i dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem. Dzięki temu mogliśmy przejść do kolejnego kroku, czyli do opracowania koncepcji procesu zarządzania ryzykiem, co było niezbędne, aby zinformatyzować ten obszar.

OPRACOWALIŚMY KONCEPCJĘ SYSTEMU

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji i stosowanej metodyki opracowaliśmy zintegrowany system zarządzania pod kątem wymagań ISO 31000. Stworzyliśmy m.in. procedury, zasady identyfikacji i właścicielstwa ryzyka, kryteria oceny ryzyka oraz skuteczności mechanizmów kontrolnych.

WDROŻYLIŚMY ERISK

Wszystkie elementy systemu (dokumentacja wraz z metodyką) zostały zaimplementowane do narzędzia erisk. Ważnym krokiem była personalizacja narzędzia, aby spełniało oczekiwania organizacji i umożliwiało intuicyjne zarządzanie ryzykiem.

PRZEPROWADZILIŚMY SZKOLENIA I WARSZTATY

Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem dla pracowników zaangażowanych w proces oraz z obsługi narzędzia erisk. Z właścicielami procesów spotkaliśmy się na indywidualnych warsztatach, na których wspólnie opracowaliśmy plany postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym.

Jakie były rezultaty?

Informatyzacja systemu zarządzania ryzykiem pozwoliła na usprawnienie procesu zarządzania ryzykiem, szybszą analizę danych i łatwiejsze podejmowanie decyzji w tak dużej i rozległej organizacji, jaką jest PFRON.

Najważniejszym zadaniem było przeprowadzenie informatyzacji w taki sposób, aby nie zakłócić bieżącej pracy organizacji oraz by wdrożone narzędzie w pełni zaspokajało jej potrzeby. Dlatego też pierwszy etap, jakim była analiza potrzeb i stworzenie koncepcji systemu, był przeprowadzony przez nas bardzo rzetelnie i profesjonalnie przy współpracy z właścicielami procesów. Dzięki temu mogliśmy stworzyć metodykę, która następnie została wdrożona do narzędzia erisk. Tym samym PFRON zyskał w pełni skonfigurowane narzędzie pozwalające na analizę ryzyka, zgłaszanie incydentów i naruszeń oraz pobieranie dedykowanych raportów.

Co warto zaznaczyć, skupiliśmy się nie tylko na dostarczeniu i konfiguracji narzędzia, ale też na podniesieniu wiedzy co do zarządzania ryzykiem. Z tego też względu przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty dla właścicieli ryzyk i użytkowników systemu. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu pracownicy mogli samodzielnie i niemal od razu zarządzać ryzykiem przy pomocy erisk.

Przed końcem prac stworzyliśmy raporty i instrukcje, które miały ułatwić obsługę narzędzia w przyszłości. Na zakończenie odbyła się prezentacja dla kierownictwa, podczas której podsumowaliśmy wyniki wdrożenia oraz przedstawiliśmy dalsze rekomendacje. Na podstawie naszych zaleceń klient w następnych latach rozbudował narzędzie, m.in. zwiększając liczbę licencji oraz dodając moduł zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony danych osobowych.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie