PBSG XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

PBSG prezentuje systemowe zarządzanie ryzykiem korporacyjnym na przykładzie COSO II I ISO 31000 na  XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej w Krakowie, 21-25.02.2011.

PBSG z wykładem prezentuje porównanie dwóch modeli zarządzania ryzykiem COSO II I ISO 31000. Wykład przedstawiciela PBSG odbędzie się 21 lutego w sesji „Ryzyko finansowe, kredytowe, płynności oraz ryzyko w ujęciu korporacyjnym górnictwie”

Szczegółowy wykaz zgłoszonych referatów i prezentacji przedstawiono poniżej:

CZĘŚĆ PIERWSZA SESJI – RYZYKO KORPORACYJNE

PROWADZĄCY: dr Krystian PERA

1. Aktualny stan wdrożeń ERM w polskim i światowym górnictwie (referat wprowadzający) Michał KOPACZ – IGSMiE PAN, PREZENTACJA

2. Model i dojrzałość zarządzania ryzykiem w korporacjach górniczych – w Polsce i na świecie Monika VIWIEGIER – PwC, PREZENTACJA

 • co rozumiemy pod pojęciem zintegrowanego zarządzania ryzykiem,
 • jak ocenia się dojrzałość zarządzania ryzykiem,
 • przykłady Modeli zarządzania ryzykiem na wybranych przykładach ze świata,
 • odniesienie do podejmowanych inicjatyw i działań w Polsce,

3. ISO 31000 oraz COSO II modele zarządzania ryzykiem korporacyjnym na przykładzie spółki węglowej Paweł RADZIŁOWSKI – PBSG, PREZENTACJA

 • wprowadzenie do ISO 31000,
 • wprowadzenie do COSO,
 • porównanie obu standardów,
 • struktura odpowiedzialności w ramach zarządzania ryzykiem korporacyjnym na przykładzie spółki węglowej.

4. Informatyczne wsparcie procesu zarządzania ryzykiem na przykładzie spółki węglowej Maciej SKAŁA, SDPK, PREZENTACJA

 • identyfikacja ryzyka,
 • ocena ryzyka,
 • podział odpowiedzialności w ramach oceny i zatwierdzania ryzyka,
 • analiza danych.

5. 10 kluczowych zagrożeń strategicznych sektora wydobywczego na Świecie i w Polsce. Porównanie Lech DĄBROWSKI – Deloitte, PREZENTACJA

 • przedstawienie raportu Deloitte: Tracking the trends 2010: a look at 10 of the top issues mining companies will face;
 • doświadczenia i obserwacje Deloitte dotyczące kluczowych wyzwań i ryzyk dla sektora węgla kamiennego w Polsce;
 • wnioski wynikające z porównania.

6. Jak zarządzać ryzykiem projektów inwestycyjnych w branży wydobywczej? Agnieszka BRYL, Piotr KOŁODZIEJ – E&Y, PREZENTACJA

 • ryzyka projektów inwestycyjnych w górnictwie,
 • jak zarządzać ryzykiem na poziomie projektów,
 • rola zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu ryzykiem projektów.

7. Praktyczne aspekty wdrożenia skutecznego zarządzania ryzykiem korporacyjnym Rafał KMIECIK – DNV, PREZENTACJA

 • cele organizacji i ryzyko ich realizacji,
 • identyfikacja ryzyka (metoda Preliminary Hasard Analysis),
 • ocena ryzyka (metoda BOW-TIE),
 • apetyt na ryzyko,
 • ograniczanie ryzyka / plany ograniczania ryzyka,
 • monitorowanie i raportowanie ryzyka,
 • ocena skuteczności kontroli nad ryzykiem,

8. Przesłanki oraz uwarunkowania wdrożenia ERM w przedsiębiorstwach górniczych Sebastian ĆWIK – KHW SA – REFERAT

STRESZCZENIE: Treścią niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie najważniejszych, zdaniem autora, kwestii dotyczących udanego wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym. Poruszona problematyka została zaprezentowana z dwóch perspektyw, tj. przesłanek uzasadniających zastosowanie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem oraz zidentyfikowanych uwarunkowań, które wpływają na ostateczny rezultat. Obecnie, przedsiębiorstwa górnicze wykazują znaczne zainteresowanie wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania, co w założeniu ma pozytywnie wpływać na osiągane przez nie wyniki ekonomiczne. Należy jednak podkreślić, że nawet najlepsze koncepcje usprawniające proces zarządzania organizacją nie przyniosą oczekiwanych efektów bez wcześniejszego zapewnienia ich zgodności z istniejącymi uwarunkowaniami. Rzeczywista użyteczność systemu zarządzania ryzykiem jest determinowana przez szereg czynników, gdzie najważniejszym wydaje się być środowisko wdrożenia. Owe uniwersum jest głównie kształtowane przez najwyższe kierownictwo, obowiązującą kulturę organizacyjną oraz stopnień złożoności realizowanych procesów biznesowych. Świadomość celu wdrożenia rozwiązań opartych na analizie ryzyka oraz wiedza na temat istotnych warunków jego przeprowadzenia pozwalają opracować narzędzia, które będą faktycznie użyteczne w procesie zarządzania organizacją jako całością.

9. Organizacja funkcji audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie górniczym – spółce giełdowej na przykładzie LW Bogdanka S.A. Agnieszka STOLARCZYK – LW „Bogdanka”, PREZENTACJA

10. Implementacja wybranych rozwiązań z obszaru zarządzania ryzykiem w ramach działalności instytucjonalnej kontroli wewnętrznej. Wojciech LEDWOŃ – Kompania Węglowa, REFERAT

W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie gospodarcze oraz rozwój metod zarządzania, zmieniają się także oczekiwania stawiane przed wewnętrznymi służbami odpowiedzialnymi za badanie przebiegu i efektywności wewnętrznych procesów operacyjnych. W swoim obecnym kształcie rola i zakres działania instytucjonalnej kontroli wewnętrznej daleko wykracza poza funkcję zapewnienia zgodności z regulacjami, obejmując szeroki zakres działań kontrolnych i audytowych, rezerwowanych w modelach anglosaskich zarówno dla komórki ds. zgodności z regulacjami jak również dla audytu wewnętrznego. W celu zwiększenia nadzoru nad efektywnością systemu kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw, służby kontroli instytucjonalnej stosują już obecnie szereg metodyk i narządzi z obszaru zarządzania ryzykiem aktywizując swoją rolę w procesie zapobiegania zagrożeniom. W referacie przedstawione zostały przykłady stosowania tych rozwiązań przez służby instytucjonalnej kontroli wewnętrznej Kompanii Węglowej S.A.

11. Bezpieczeństwo i niezawodność a zarządzanie ryzykiem operacyjnym w kopalni podziemnej Jacek KORSKI – Kompania Węglowa SA, REFERAT