PBSG realizuje projekt modernizacji i automatyzacji systemu zarządzania ryzykiem w Lubelski Węgiel Bogdanka

PBSG realizuje projekt modernizacji i automatyzacji systemu zarządzania ryzykiem w Lubelski Węgiel Bogdanka SA. jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce

Podpisana pod koniec zeszłego roku umowa obejmuje:

  1. Optymalizację i aktualizację obowiązującego modelu zarządzania ryzykiem
  2. Wdrożenie oprogramowania automatyzującego proces zarządzania ryzykiem w Spółce
  3. Prace doradcze obejmują przegląd istniejącego modelu zarządzania ryzykiem, optymalizację jego elementów, konfigurację oprogramowania (erisk), walidację wyników oceny ryzyka oraz zaproponowanie planów optymalizacji ryzyk wraz z oceną skuteczności ich wdrożenia.

Na uwagę zasługuje fakt pełnej informatyzacji systemu zarządzania ryzykiem tzn. od momentu identyfikacji ryzyk, ich oceny, po monitorowanie zabezpieczeń i planów optymalizacji ryzyk. Wdrożenie platformy erisk odejmuje cały zakres działania LW Bogdanka.

W wyniku prac doradczych powstanie pełna dokumentacja Systemu Zarządzania Ryzykiem wraz ze wszystkimi procedurami, instrukcjami oraz formularzami. Jednym z etapów części doradczej projektu są warsztaty w zakresie analizy ryzyka w ramach okresowego przeglądu i aktualizacji mapy ryzyk. Efektem przeglądu są: mapa ryzyk, określenie istotności ryzyka, identyfikację środków kontroli, rekomendacje w zakresie progów akceptowalności ryzyka wraz ze wskazaniem ryzyk istotnych dla Spółki. Ostatni etap części doradczej objął opracowanie planów optymalizacji ryzyk. Efektem tej części są plany reakcji na ryzyka kluczowe oraz opracowane standardy monitorowania ryzyk.

Od początku trwania części doradczo-eksperckiej projektu towarzyszyło wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do automatyzacji procesu zarządzania ryzykiem erisk. Wybór przez LW Bogdanka SA oprogramowania erisk poprzedzała analiza aktualnie dostępnego oprogramowania w tym zakresie. W wyniku przeglądu rynku LW Bogdanka SA wybrała oprogramowanie erisk. Kluczowym czynnikiem wyboru była możliwość swobodnej konfiguracji parametrów przyjętego w części eksperckiej modelu zarządzania ryzykiem oraz możliwość samodzielnej modyfikacji elementów modelu i jego parametrów. Poza tym oprogramowania miało przede wszystkim ułatwić Właścicielom ryzyka intuicyjną ocenę ryzyka, natomiast Zarząd oczekiwał sprawnego i maksymalnie przekrojowego systemu raportowania w zakresie aktualnego poziomu ryzyka oraz skuteczności wdrażanych zabezpieczeń.

Informacja o kliencie

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

Potencjał produkcyjny Spółki w okresie 2008 ÷ 2011 i 01.2012 – 05.2012:

 okres

potencjał
produkcyjny Spółki
(w tys.ton węgla handlowego)

 maj
2012

654,6

 kwiecień
2012

683,4

marzec 2012

736,8

luty 2012

723

 styczeń
2012

720,8

 2011

5 838

 2010

5 800

 2009

5 236

 2008

5 576


Grupa przewiduje, że realizacja planowanych inwestycji Spółki (udostępnienie nowych zasobów węgla i uruchomienie wydobycia w polu Stefanów), pozwoli zwiększyć
udział LW Bogdanka na rynku węgla kamiennego w Polsce do 12% w 2014 roku.