PBSG podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia na kompleksową optymalizację systemu kontroli zarządczej

PBSG podpisała umowę z Ministerstwem Zdrowia na kompleksową optymalizację systemu kontroli zarządczej wraz z oprogramowaniem automatyzującym cały proces –  Risk Manager

Prace zaprojektowane zostały na 4 miesiące. Podpisana umowa obejmuje:

  • I Etap – Analizę stosowanego w Ministerstwie systemu kontroli zarządczej ze „Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” wydanymi przez Ministra Finansów oraz modelem COSOII i ISO 31000
  • II Etap – Zaproponowanie zmian do modelu Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Zdrowia, w tym opracowanie koncepcji struktury zarządzania oraz metodyki zarządzania ryzykiem
  • III Etap – identyfikacja, analiza i ocena ryzyk związanych z działalnością Ministerstwa Zdrowia wraz z identyfikacją i oceną stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz ustanowieniem planu postępowania z ryzykami
  • IV Etap – Przygotowanie raportu końcowego obejmującego podsumowanie wdrożenia oraz zalecenia dotyczące efektywnego funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej
  • V Etap – wdrożenie i konfiguracja narzędzi informatycznych automatyzujących proces kontroli zarządczej – Risk Manager