PBSG i KPRM podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowan

2012-06-04

PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na usługi doradcze w zakresie opracowania propozycji usprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki.

kprm  

Zamówienie realizowane w ramach projektu„Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Realizacja umowy składa się z dwóch etapów:


ETAP I – Analiza funkcjonowania URE w obecnym otoczeniu prawnym i organizacyjnym


ETAP II – Identyfikacja kluczowych procesów i przygotowanie optymalnej struktury organizacyjnej URE


W ramach realizacji etapów, PBSG w szczególności:

  • przeprowadzi diagnozę funkcjonowania URE

  • zidentyfikuje główne procesy zachodzące w URE

  • opracuje koncepcję optymalnej struktury organizacyjnej URE

W wyniku prac PBSG opracuje i przedstawi:

  1. raport wstępny – przedstawiający diagnozę funkcjonowania URE

  2. raport końcowy wraz z prezentacją  zawierającą wybraną przez kierownictwo URE propozycję optymalnej struktury organizacyjnej URE


W zakresie prac doradczych PBSG:

  1. przygotuje i udzieli informacji w zakresie prowadzonych działań odnośnie identyfikowania procesów zachodzących w URE, analizy koncepcji zmian w strukturze organizacyjnej

  2. przygotuje rekomendacje w zakresie działań i sposobów rozwiązywania problemów

  3. wskaże propozycję optymalizacji procesów i struktury organizacyjnej URE

  4. wskaże błędne, nieadekwatne lub nieskuteczne rozwiązania w podejmowanych działaniach lub istniejących praktykach oraz obszarów wymagających zmian, korekty i modyfikacji.

   

Informacja o kliencie:

Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na
mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji
zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania
konkurencji.

Obowiązki i kompetencje Prezesa
URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki tzn.
warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku
dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

  ure

Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Na przestrzeni kilkunastu lat, działalności prezesa URE ustawa Prawo energetyczne była wielokrotnie nowelizowana. W konsekwencji kolejnych zmian legislacyjnych katalog zadań, których realizacja przypisana jest Prezesowi URE, ulegał z roku na rok znacznemu zwiększeniu.