PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na usługi doradcze w zakresie opracowania propozycji usprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja umowy składa się z dwóch etapów:

ETAP I – Analiza funkcjonowania URE w obecnym otoczeniu prawnym i organizacyjnym

ETAP II – Identyfikacja kluczowych procesów i przygotowanie optymalnej struktury organizacyjnej URE

W ramach realizacji etapów, PBSG w szczególności:

  • przeprowadzi diagnozę funkcjonowania URE
  • zidentyfikuje główne procesy zachodzące w URE
  • opracuje koncepcję optymalnej struktury organizacyjnej URE

W wyniku prac PBSG opracuje i przedstawi:

  • raport wstępny – przedstawiający diagnozę funkcjonowania URE
  • raport końcowy wraz z prezentacją  zawierającą wybraną przez kierownictwo URE
  • propozycję optymalnej struktury organizacyjnej URE

W zakresie prac doradczych PBSG:

  • przygotuje i udzieli informacji w zakresie prowadzonych działań odnośnie identyfikowania procesów zachodzących w URE, analizy koncepcji zmian w strukturze organizacyjnej
  • przygotuje rekomendacje w zakresie działań i sposobów rozwiązywania problemów
  • wskaże propozycję optymalizacji procesów i struktury organizacyjnej URE
  • wskaże błędne, nieadekwatne lub nieskuteczne rozwiązania w podejmowanych działaniach lub istniejących praktykach oraz obszarów wymagających zmian, korekty i modyfikacji.

Informacja o kliencie:

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Obowiązki i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.

Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Na przestrzeni kilkunastu lat, działalności prezesa URE ustawa Prawo energetyczne była wielokrotnie nowelizowana. W konsekwencji kolejnych zmian legislacyjnych katalog zadań, których realizacja przypisana jest Prezesowi URE, ulegał z roku na rok znacznemu zwiększeniu.