PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowan

2012-06-04

PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi
doradcze w zakresie opracowania propozycji usprawnienia Urzędu Regulacji
Energetyki.

kprm  

Zamówienie realizowane w ramach projektu„Modernizacja systemów
zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń
usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w
administracji rządowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.Realizacja umowy składa się z dwóch etapów:

 

ETAP I –
Analiza funkcjonowania URE w obecnym otoczeniu prawnym i organizacyjnym

ETAP II –
Identyfikacja kluczowych procesów i przygotowanie optymalnej struktury
organizacyjnej URE


W
ramach  realizacji etapów, PBSG w
szczególności:

 • Przeprowadzi
  diagnozę funkcjonowania URE;
 • Zidentyfikuje
  główne procesy zachodzące w URE;
 • Opracuje koncepcję optymalnej struktury
  organizacyjnej URE

 

W wyniku prac PBSG opracuje i przedstawi:

 1. Raport wstępny – przedstawiający diagnozę funkcjonowania URE
 2. Raport końcowy wraz z prezentacją  zawierającą wybraną przez kierownictwo URE propozycję optymalnej struktury organizacyjnej URE

W zakresie prac doradczych PBSG:

 1. Przygotuje i udzieli informacji w zakresie prowadzonych działań
  odnośnie identyfikowania procesów zachodzących w URE, analizy koncepcji
  zmian w strukturze organizacyjnej
 2. Przygotuje rekomendacje w zakresie działań i sposobów rozwiązywania problemów
 3. Wskaże propozycję optymalizacji procesów i struktury organizacyjnej URE
 4. Wskaże błędne, nieadekwatne lub nieskuteczne rozwiązania w
  podejmowych działaniach lub istniejacych praktykach oraz obszarów
  wymagających zmian, korekty i modyfikacji.

 Informacja o kliencie:

 

Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu
regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Obowiązki i kompetencje
Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki tzn.
warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku
dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Działania podejmowane
przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu
wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do
zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji,
przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów
ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz
równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i
energii.

Na przestrzeniu kilkunastu
lat, działalności prezesa URE ustawa Prawo energetyczne była wielokrotnie
nowelizowana. W konsekwencji kolejnych zmian legislacyjnych katalog zadań,
których realizacja przypisana jest Prezesowi URE, ulegał z roku na rok
znacznemu zwiększeniu.