PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowan

2012-06-04

PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowania propozycji usprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki.

kprm  

Zamówienie realizowane w ramach projektu„Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Realizacja umowy składa się z dwóch etapów:

 

ETAP I – Analiza funkcjonowania URE w obecnym otoczeniu prawnym i organizacyjnym

ETAP II – Identyfikacja kluczowych procesów i przygotowanie optymalnej struktury organizacyjnej URE


W ramach  realizacji etapów, PBSG w szczególności:

  • Przeprowadzi diagnozę funkcjonowania URE;
  • Zidentyfikuje główne procesy zachodzące w URE;
  • Opracuje koncepcję optymalnej struktury organizacyjnej URE 

 

W wyniku prac PBSG opracuje i przedstawi:

  1. Raport wstępny – przedstawiający diagnozę funkcjonowania URE
  2. Raport końcowy wraz z prezentacją  zawierającą wybraną przez kierownictwo URE propozycję optymalnej struktury organizacyjnej URE

W zakresie prac doradczych PBSG:

  1. Przygotuje i udzieli informacji w zakresie prowadzonych działań odnośnie identyfikowania procesów zachodzących w URE, analizy koncepcji zmian w strukturze organizacyjnej
  2. Przygotuje rekomendacje w zakresie działań i sposobów rozwiązywania problemów
  3. Wskaże propozycję optymalizacji procesów i struktury organizacyjnej URE
  4. Wskaże błędne, nieadekwatne lub nieskuteczne rozwiązania w podejmowych działaniach lub istniejacych praktykach oraz obszarów wymagających zmian, korekty i modyfikacji.

 Informacja o kliencie:

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Obowiązki i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Na przestrzeniu kilkunastu lat, działalności prezesa URE ustawa Prawo energetyczne była wielokrotnie nowelizowana. W konsekwencji kolejnych zmian legislacyjnych katalog zadań, których realizacja przypisana jest Prezesowi URE, ulegał z roku na rok znacznemu zwiększeniu.