PBSG i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na Usługi doradcze w zakresie opracowan

2012-06-04

PBSG i Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów podpisały umowę na
Usługi doradcze w zakresie opracowania propozycji
usprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Zamówienie
realizowane w ramach projektu„Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie
kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na
poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Realizacja
umowy składa się z dwóch etapów:

ETAP I –
Analiza funkcjonowania URE w obecnym otoczeniu prawnym i organizacyjnym

ETAP II –
Identyfikacja kluczowych procesów i przygotowanie optymalnej struktury
organizacyjnej URE

W
ramach  realizacji etapów, PBSG w
szczególności:

1.     
Przeprowadzi
diagnozę funkcjnonowania URE;

2.     
Zidentyfikuje
główne procesy zachodzące w URE;

3.     
Opracuje
koncepcję optymalnej struktury organizacyjnej URE;

W wyniku
prac PBSG opracuje i przedstawi:

1.     
Raport
wstępny – przedstawiający diagnozę funkcjonowania URE

2.     
Raport
końcowy wraz z prezentacją 
zawierającą wybraną przez kierownictwo URE propozycję optymalnej
struktury organizacyjnej URE

W ramach
prac doradczych PBSG:

1.     
Przygotuje
i udzili informacji w zakresie prowadzonych działań odnośnie identyfikowania
procesów zachodzących w URE, analizy koncepcji zmian w strukturze
organizacyjnej

2.     
Przygotuje
rekomendacje w zakresie działań i sposobów rozwiązywania problemów

3.     
Wskaże
propozycję optymalizacji procesów i struktury organizacyjnej URE

4.     
Wskaże
błędne, nieadekwatne lub nieskuteczne rozwiązania w podejmowych działaniach lub
istniejacych praktykach oraz obszarów wymagających zmian, korekty i
modyfikacji.

Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy
ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu
regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Obowiązki i kompetencje
Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki tzn.
warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku
dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Działania podejmowane
przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu
wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do
zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji,
przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów
ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz
równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i
energii.

Na przestrzeniu kilkunastu
lat, działalności prezesa URE ustawa Prawo energetyczne była wielokrotnie
nowelizowana. W konsekwencji kolejnych zmian legislacyjnych katalog zadań,
których realizacja przypisana jest Prezesowi URE, ulegał z roku na rok
znacznemu zwiększeniu.