PBSG i Energa SA podpisały umowę w zakresie przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczeń infrastruktury oraz aplikacji

Umowa pomiędzy firmami zakłada przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa wg metodyki black box obejmującej weryfikację poziomu zabezpieczeń infrastruktury oraz aplikacji przy założeniu minimalnej wiedzy audytorów na temat badanych systemów i aplikacji w tym w szczególności:

  • weryfikacji otwartych portów
  • próby uzyskania dostępu do zidentyfikowanych usług
  • próby przełamania dostępu do usług za pomocą znanych podatności
  • próby uzyskania dostępu do serwera www i badanie luk w konfiguracji serwera, w tym badanie dostępności z posiomu Internet do poufnych danych
  • weryfikacja dostępu do aplikacji z poziomu użytkownika nieuwierzytelnionego
  • próby uzyskania dostępu do aplikacji www, przełamanie zabezpieczeń, w tym próby identyfikacji interfejsów administracyjnych i przejęcia nad nimi kontroli oraz wstępna weryfikacja istnienia podatności typu SQLinjection, Corss Site Scripting i inne
  • Próby uzyskania dostępu do kont z użyciem haseł domyślnych i słabych

ENERGA – grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi.

Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ¼ powierzchni Polski. Eksploatuje ponad 188 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie.

Produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. Moce zainstalowane Grupy ENERGA wynoszą około 1200 MW.