NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Najwyższa Izba Kontroli – najwyższy organ kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Obecnie pod kierownictwem Mariana Banasia. Działalnością Najwyższej Izby Kontroli kieruje Prezes NIK. Kadencja Prezesa NIK trwa 6 lat i może być powtórzona jednokrotnie.

Fakty i dane

Pełna nazwa

Pełna nazwa

Najwyższa Izba Kontroli

Zatrudnienie

Zatrudnienie

1585 (2017)

Branża

Branża

Organ kontroli

Czego oczekiwał klient?

Celem projektu było przeprowadzenie analizy BIA (Business Impact Analysis). Analiza ta jest bardzo ważna dla takiej instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli, ponieważ dostarcza istotnych informacji niezbędnych do zbudowania odporności i ciągłości działania organizacji. Dzięki analizie BIA można przygotować uniwersalny plan postępowania w sytuacji kryzysowej i utrzymać tym samym optymalny poziom bezpieczeństwa.

NIK zdecydował się na współpracę z PBSG, ponieważ przedstawiliśmy wymagane referencje potwierdzające nasze bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów ciągłości działania. Ponadto wyróżniliśmy się atrakcyjną cenowo ofertą, a także zapewniliśmy pełne wsparcie naszych konsultantów na każdym etapie projektu.

Poznaj NIK

Co zrobiliśmy?

WYKONALIŚMY ANALIZĘ BIA

Na początku ustaliliśmy harmonogram, zakres działania oraz przygotowaliśmy niezbędne narzędzia pracy. W przypadku analizy BIA ważne jest opracowanie metodyki, przygotowanie formularzy wykorzystywanych podczas analizy oraz stworzenie opisu procesów na potrzeby ciągłości działania.

PRZEPROWADZILIŚMY WARSZTATY

W ramach analizy BIA spotkaliśmy się z przedstawicielami komórek organizacyjnych NIK. Podczas indywidualnych warsztatów określiliśmy najważniejsze parametry i procesy w odniesieniu do ciągłości działania, a także zależności między zasobami wykorzystywanymi w organizacji. Zidentyfikowaliśmy też zagrożenia i podatności w kontekście strat finansowych i wizerunkowych.

PRZYGOTOWALIŚMY ANALIZĘ WPŁYWU NA BIZNES

Następnym krokiem była analiza wpływu na biznes. Tutaj priorytetem było określenie krytyczności zasobów i procesów biznesowych ze wskazaniem wskaźników istotnych z perspektywy budowy strategii ciągłości działania.

OKREŚLILIŚMY PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

Podczas indywidualnych spotkań z właścicielami procesów i zasobów krytycznych opracowaliśmy strategię ciągłości działania. Całość prac podsumowaliśmy w końcowym raporcie, który przedstawiliśmy na spotkaniu z kierownictwem. W raporcie znalazły się wyniki analizy BIA wraz z wnioskami oraz rekomendacjami na przyszłość, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić sposób działania organizacji.

Jakie były rezultaty?

NIK pełni bardzo ważną funkcję w kraju, ponieważ kontroluje wszystkie urzędy, przedsiębiorstwa i instytucje, w których pojawiają się publiczne pieniądze. W swoich działaniach koncentruje się na rzetelności i przejrzystości, dlatego też przeprowadzona analiza BIA musiała wpisywać się w te standardy. PBSG od początku współpracy zapewniało transparentność i informowaliśmy o każdym podejmowanym kroku. Wiedzieliśmy, że instytucji takiej jak NIK zależy przede wszystkim na praktycznej wiedzy, która będzie podstawą do dalszych prac rozwojowych i inwestycyjnych – i na tym się koncentrowaliśmy.

Realizacja projektu w ramach analizy BIA wsparła organizację w większej świadomości co do ciągłości działania. Podczas indywidualnych warsztatów poruszyliśmy ważne z punktu widzenia strategicznego tematy, takie jak:

  • powiązania i zależności procesów
  • krytyczność wykorzystywanych zasobów, w tym IT
  • minimalny poziom odtworzenia procesu (MBCO – Minimum Business Continuity Objective)
  • identyfikacja zagrożeń i podatności w wyniku przerw w krytycznych funkcjach biznesowych (między innymi straty finansowe, wizerunkowe)

Warto dodać, że w PBSG przy analizie BIA korzystamy m.in. ze standardów BS 25999 i ISO 2230, badań Disaster Recovery Insitute (DRI) oraz własnych dobrych praktyk. Dzięki temu NIK zyskał dostęp do najlepszych rozwiązań, z których korzystają organizacje na całym świecie.

Zainteresowaliśmy Cię? Napisz do nas i porozmawiajmy o Twoim projekcie