MPiPS PBSG ISO 27001

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało z PBSG umowę w zakresie wykonania usługi, polegającej na opracowaniu przepisów wewnętrznych, reguł i procedur według których zostanie zaprojektowany i wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

MPiPS jest kolejnym ministerstwem obsługiwanym przez PBSG obok Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów przez PBSG. W ramach umowy konsultanci PBSG opracują dokument Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) przygotują szereg procedur szczegółowych oraz dokonają analizy systemu teleinformatycznego. Ponadto wynikiem prac będą wytyczne do doskonalenia systemu bezpieczeństwa ministerstwa.

Opracowanie polityki bezpieczeństwa wpisuje się w realizację strategii informatyzacji MPiPS jest częścią budowania mechanizmów
obniżających zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnych i technicznych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej utworzone zostało w drodze przekształcenia Ministerstwa Polityki Społecznej (31 października 2005 r. rozporządzeniem Rady Ministrów). Przekształcenie polegało na włączeniu do Ministerstwa Polityki Społecznej komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu „praca”. W skład Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z działu administracji rządowej „zabezpieczenie społeczne”, „praca” i „sprawy rodziny”

Dział praca obejmuje sprawy:

 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 • stosunków pracy i warunków pracy;
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych;

Dział sprawy rodziny obejmuje sprawy:

 • rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;
 • rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;
 • przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;
 • uwarunkowań demograficznych w kraju;
 • koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;
 • współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

Dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy:

 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego;
 • funduszy emerytalnych;
 • pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny;
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
 • kombatantów i osób represjonowanych;
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych;
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.