2010-07-08

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki  finansowe na
projekt rozwojowy  konsorcjum
naukowo – przemysłowemu Uniwersytetowi
Ekonomicznemu w Poznaniu  i PBSG.

Na
podstawie art. 3 ust. 3 oraz art. 9a ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania
nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
Konsorcjum w składzie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PBSG sp. z o.o., reprezentowane przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, z dnia 29 stycznia 2010 r. o finansowanie
projektu rozwojowego nr OR00013311, pt.: „Zaprojektowanie i wykonanie
innowacyjnej aplikacji informatycznej do ewaluacji i śledzenia satysfakcji motywacyjnej klientów wewnętrznych Policji
oraz satysfakcji dotyczącej usług świadczonych przez komórki wsparcia
logistycznego Policji"
w ramach XI konkursu projektów rozwojowych MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO przyznał
środki finansowe w wysokości
ogółem 538 890 zł
                                                          

Wniosek
został złożony na XI konkurs projektów rozwojowych i był rozpatrywany przez Zespól Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa
z uwzględnieniem kryteriów określonych w §10, §11 ust. 1 i ust. 3, § 12
ust. 1, ust. 2 i ust. 5 oraz §13 ust. 2  rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę
przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz. U. Nr 38, poz. 216).

W
trakcie postępowania konkursowego był on opiniowany przez 3 recenzentów,
uzyskał ocenę średnią 9.833 (ocena maksymalna – 10). W
wyniku postępowania konkursowego, Zespół Badań na Rzecz Obronności i
Bezpieczeństwa rekomendował wniosek do finansowania.