MNiSW PBSG, UE w Poznaniu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał środki  finansowe na projekt rozwojowy  konsorcjum naukowo – przemysłowemu Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu  i PBSG.

Na podstawie art. 3 ust. 3 oraz art. 9a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Konsorcjum w składzie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, PBSG sp. z o.o., reprezentowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, z dnia 29 stycznia 2010 r. o finansowanie projektu rozwojowego nr OR00013311, pt.: „Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej aplikacji informatycznej do ewaluacji i śledzenia satysfakcji motywacyjnej klientów wewnętrznych Policji oraz satysfakcji dotyczącej usług świadczonych przez komórki wsparcia logistycznego Policji” w ramach XI konkursu projektów rozwojowych MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO przyznał środki finansowe w wysokości ogółem 538 890 zł.

Wniosek został złożony na XI konkurs projektów rozwojowych i był rozpatrywany przez Zespól Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa z uwzględnieniem kryteriów określonych w §10, §11 ust. 1 i ust. 3, § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 oraz §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz. U. Nr 38, poz. 216).

W trakcie postępowania konkursowego był on opiniowany przez 3 recenzentów, uzyskał ocenę średnią 9.833 (ocena maksymalna – 10). W wyniku postępowania konkursowego, Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa rekomendował wniosek do finansowania.