Ministerstwo Środowiska KZ PBSG

Zakończony sukcesem projekt wdrożenia przez PBSG Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska…

Projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem i objął swoim zakresem całą działalność Ministerstwa. W ramach prac doradczych realizowanych przez ekspertów PBSG wykonano:

  • I Etap – Analizę stosowanego w Ministerstwie systemu kontroli zarządczej ze „Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” wydanymi przez Ministra Finansów oraz modelem COSO
  • II Etap – Opracowano model Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska, w tym opracowano koncepcję struktury zarządzania oraz metodykę zarządzania ryzykiem
  • III Etap – Identyfikacji, analizę i ocenę ryzyk związanych z działalnością Ministerstwa Środowiska wraz z identyfikacją i oceną stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz ustanowiono planu postępowania z ryzykami
  • IV Etap – Przygotowano raport końcowy obejmujący podsumowanie wdrożenia oraz zalecenia dotyczące efektywnego funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej

Zgodnie z założeniem model systemu zarządzania zgodny ze standardami kontroli zarządczej, wdrożony w Ministerstwie jest podstawą do propagacji systemu na pozostałe jednostki podległe Ministerstwu. W opinii kierownictwa Ministerstwa projekt przebiegał bez zakłóceń oraz zgodnie z przyjętymi na początku projektu założeniami.