Ministerstwo Środowiska COSO PBSG

PBSG podpisała umowę na kompleksowe wdrożenie systemu kontroli zarządczej w oparciu o COSO w Ministerstwie Środowiska.

Minister Środowiska reprezentowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę na wdrożenie systemu kontroli zarządczej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych w Ministerstwie Środowiska.

Umowa obejmuje:

  • I Etap – Analizę stosowanego w Ministerstwie systemu kontroli zarządczej ze „Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” wydanymi przez Ministra Finansów oraz modelem COSO
  • II Etap – Opracowanie modelu Systemu Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska, w tym opracowanie koncepcji struktury zarządzania oraz metodyki zarządzania ryzykiem
  • III Etap – identyfikacja, analiza i ocena ryzyk związanych z działalnością Ministerstwa Środowiska wraz z identyfikacją i oceną stosowanych mechanizmów kontrolnych oraz ustanowieniem planu postępowania z ryzykami
  • IV Etap – Przygotowanie raportu końcowego obejmującego podsumowanie wdrożenia oraz zalecenia dotyczące efektywnego funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej