Opracowanie integralnego modelu zarządzania ryzykiem w strukturze wymagań Kontroli zarządczej w ramach sądownictwa powszechnego w Polsce. Wdrożenie oprogramowania e-risk.

Wyzwanie:

Weryfikacja przyjętych w sądach powszechnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych dot. modeli Kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz opracowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia integralnego systemu zarządzania ryzykiem.

Co zrobiliśmy:

Przeprowadzono działania mające na celu rozpoznanie potrzeb oraz przyjętych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem w kontekście kontroli zarządczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Działania prowadzone były w obrębie trzech poziomów: sądy apelacyjne, sądy okręgowe i sądy rejonowe.

Przeprowadzone czynności pozwoliły na integrację wiedzy pochodzącej z wieloźródłowej analizy. Pozwoliło to na przygotowane w oprogramowaniu e-risk jednolitego modelu zarządzania ryzykiem wraz z rekomendowaną listą ryzyk sądownictwa powszechnego. W kolejnej fazie dokonano konfiguracji oprogramowania e-risk w zakresie wielopoziomowej analizy ryzyka oraz centralnego systemu raportowania na czterech poziomach: ministerstwo, apelacja, okręg, rejon. Wdrożeniem objęto około 10 tys. użytkowników.

Korzyści:

Zaproponowano rozwiązania optymalizujące i wspomagające proces zarządzania ryzykiem wraz ze wskazaniem nowych możliwości komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi poziomami sądownictwa. Opracowano rekomendacje do wdrożeń rozwiązań w zakresie optymalizacji bazy ryzyk, bazy zabezpieczeń, planów postępowania z ryzykiem. Uzyskano gotowość ponad 370 sądów powszechnych do jednoczesnej analizy ryzyka wg jednolitych standardów metodycznych i analitycznych.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • Ustawa o finansach publicznych
  • Analiza ekspercka
  • COSO II
  • ISO 31000
  • e-risk
  • burza mózgów
  • ankiety