MCC ERM PBSG

PBSG uczestniczyła w konferencji organizowanej w dniach 7-8 września 2010 w Warszawie przez MMC Conferences, -„Risk Management w praktyce”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm prywatnych oraz administracji publicznej. Głównym celem konferencji było przedstawienie uczestnikom  najnowszych trendów i wytycznych w zakresie zarządzania ryzykiem, najczęściej napotykanych problemów i sposobów ich niwelowania zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania ryzykiem od podstaw, jak również w odniesieniu do jego doskonalenia. Poruszane tematy dotyczyły między innymi:

  • Najnowszej normy ISO 31000,
  • Uznanego modelu COSO II,
  • Metod wyznaczania ryzyk strategicznych,
  • Technik identyfikacji i analizy ryzyka,
  • Reakcji na ryzyko,
  • Zarządzania ciągłością działania,
  • Zarządzania ryzykiem w IT.

PBSG reprezentował  Łukasz Kowalski,  który w swoim wystąpieniu dokonał porównania wytycznych zawartych w najnowszej normie z zakresu zarządzania ryzykiem (ISO 31000) w odniesieniu do COSO II. Drugą część wystąpienia stanowiło przedstawienie struktury odpowiedzialności w ramach ERP (Enterprise Risk Management) w wydaniu praktycznym i teoretycznym. Prezentacja zaowocowała dyskusją na temat sposobów organizacji podziału ról w zakresie zarządzania ryzykiem.

PBSG uczestniczy w pracach nad tłumaczeniem dokumentów: ISO 31000, Guide 73 oraz ISO 31010 na język polski w ramach Komitetu Technicznego nr 6.