KRUS ISO 27001, SPZK, PBSG

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeszła z wynikiem pozytywnym audyt certyfikacyjny systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO 27001 i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

W ramach obu systemów doradcą i trenerem wybrana została firma PBSG. Projekt obejmował analizę wstępną, analizę ryzyka, opracowanie rekomendacji wraz z wymaganą dokumentacją, szkolenia pracowników oraz przegląd zarządzania. Całość prac wspierana była opracowanym na potrzeby KRUS systemem szkoleniowym w technologii e-learningowej. Dodatkowym elementem projektu było opracowanie i wdrożenie mechanizmów integrujących wymagania  ISO 27001 i SPZK z aktualnie funkcjonującymi  w KRUS rozwiązaniami w zakresie ISO 9001, CAF.

Certyfikacja Systemów ISO 27001 i SPZK (bejmującego wszystkie Oddziały wraz  z Centralą KRUS)  powoduje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest aktualnie największym urzędem centralnym z kompleksowo wdrożonymi systemami ISO 9001, ISO 27001, CAF oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Przypomnijmy, do podstawowych zadań KRUS wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników należą:

 • obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie;
 • przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych w zbiegu ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników;
 • realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu dowodowym dla ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia lub oceny następstw wypadku w związku z pracą rolniczą. Orzeczenia wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy, w drugiej instancji komisje lekarskie Kasy;
 • działalność prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym, a w szczególności:
  • upowszechnianie wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród dorosłych i dzieci,
  • analiza przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,
  • podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 • prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS, zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy lub wykazujących okresowo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zawodowej w gospodarstwie rolnym. Rehabilitację tę prowadzą centra i ośrodki KRUS oraz sanatoria współpracujące z Kasą. W okresie wakacyjnym Kasa prowadzi także turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników;
 • wspieranie ubezpieczeń wzajemnych;
 • obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).