Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i PBSG podpisała umowę na usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie systemów zarządzania informacją i jakością

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i PBSG podpisała umowę na usługi doradcze i szkoleniowe  w zakresie systemów zarządzania informacją i jakością w Głównym Urzędzie Miar i Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Umowa w zakresie realizacji zamówienia „Usługi w zakresie systemów zarządzania informacją i jakością w wybranych urzędach administracji rządowej” stanowi część Zadania 1 „Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach” prowadzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej”, Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej”, Poddziałania 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres umowy obejmuje:

  1. usprawnienia systemu zarządzania informacją w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym (GIF),
  2. wsparcie wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz zintegrowania systemu zarządzania Urzędu obejmującego: kontrolę zarządczą, budżetowanie zadaniowe, zarządzanie kompetencjami laboratoriów wzorcujących i badawczych według PN-EN ISO/IEC 17025:2005, zarządzanie kompetencjami jednostki systemu oceny zgodności według PN-EN 45011:2000 w Głównym Urzędzie Miar (GUM)