2011-11-24 

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów i PBSG podpisała umowę na usługi doradcze i szkoleniowe  w zakresie systemów zarządzania informacją i
jakością w Głównym Urzędzie Miar i Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym.

Umowa w zakresie
realizacji zamówienia „Usługi w zakresie systemów zarządzania informacją i
jakością w wybranych urzędach administracji rządowej" stanowi część Zadania 1
„Realizacja wdrożeń usprawniających w urzędach" prowadzonego przez Kancelarię
Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu „Modernizacja systemów zarządzania i
podnoszenie kompetencji kadr poprzez realizację wdrożeń usprawniających
ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji rządowej",
Priorytetu V „Dobre rządzenie" Działania 5.1 „Wzmocnienie potencjału
administracji rządowej", Poddziałania 5.1.1 „Modernizacja systemów zarządzania
i podnoszenie kompetencji kadr", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Zakres umowy
obejmuje:

 1. usprawnienia systemu zarządzania informacją
  w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym (GIF),
 2. wsparcie wdrożenia systemu zarządzania
  jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 i Systemu Przeciwdziałania
  Zagrożeniom Korupcyjnym oraz zintegrowania systemu zarządzania Urzędu
  obejmującego: kontrolę zarządczą, budżetowanie zadaniowe, zarządzanie
  kompetencjami laboratoriów wzorcujących i badawczych według PN-EN ISO/IEC
  17025:2005, zarządzanie kompetencjami jednostki systemu oceny zgodności według
  PN-EN 45011:2000 w Głównym Urzędzie Miar (GUM)