Innowacyjne i skuteczne spełnienie wymagań prawnych w zakresie samooceny kontroli zarządczej

Innowacyjne i skuteczne spełnienie wymagań prawnych w zakresie samooceny kontroli zarządczej czyli samoocena w chmurze. Łatwe i przyjazne gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących samooceny w jednostce administracji publicznej.

 

Nowa usługa pbsg stanowi idealne rozwiązanie dla jednostek administracji publicznej, które chcą profesjonalnie zbadać stan kontroli zarządczej oraz minimalizować czas gromadzenia informacji dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej bez ponoszenia kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej oraz konieczności instalacji oprogramowania.

Zakres usługi

Zakres świadczonej usługi uwzględnia udostępnienie przestrzeni chmury wraz z narzędziem umożliwiającym profesjonalne przeprowadzenie procesu samooceny kontroli zarządczej. Podczas badania wykorzystywane są dwa formularze ankietowe opracowane przez ekspertów w tym obszarze w odniesieniu do standardów kontroli zarządczej przedstawionych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, Poz. 84).

Pytania ujęte w formularzach zostały dostosowane do charakteru jednostki oraz sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej. Dostosowanie formularzy ankietowych do odbiorców w zależności od roli jaką pełnią w systemie kontroli zarządczej (kadry kierowniczej oraz pracowników), pozwala w sposób kompleksowy zweryfikować stan kontroli zarządczej.

Charakter pytań ujętych w ankiecie oraz poziom ich szczegółowości pozwala z jednej strony ocenić stopień spełnienia standardów kontroli zarządczej, z drugiej zaś wyłonić elementy wymagające doskonalenia lub podjęcia konkretnych działań naprawczych. Ponadto każda usługa została wzbogacona o dodatkowy kwestionariusz ankietowy umożliwiający przeprowadzenie profesjonalnego badania zadowolenia pracownika.

 

Badanie ankietowe

Każdy uczestnik badania może zostać poinformowany o konieczności wypełnienia ankiety za pomocą wiadomości e-mail. Ponadto użytkownik widzi badania, w których wziął już udział oraz te, które czekają na wypełnienie. Ankietowany udziela odpowiedzi na pytania zarówno zamknięte – wskazując odpowiednią opcję z listy, jak i otwarte – wprowadzając własną odpowiedź.

Odpowiedzi udzielone w uzupełnionych ankietach samooceny są w  każdym momencie dostępne do wglądu dla zainteresowanego. Przyjazny interfejs aplikacji oraz prostota w obsłudze daje pewność uniknięcia trudności w użytkowaniu programu oraz wprowadzania błędnych danych.

 

Analiza wyników

Dane zgromadzone w trakcie badania są automatycznie publikowane zainteresowanym użytkownikom w formie przejrzystych wykresów pionowych, poziomych oraz kołowych. Dodatkowo użytkownik posiada możliwość wygenerowania zbiorczego raportu podsumowującego przeprowadzoną samoocenę kontroli zarządczej, który stanowić będzie wsparcie dla kierownika jednostki w wydaniu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

 

 

Zapraszamy do samodzielnego zapoznania się z narzędziem. W tym celu udostępniamy Państwu wersję demonstracyjną samooceny w chmurze. Wersja testowa zawiera:

  • formularz ankietowy do samooceny kontroli zarządczej weryfikujący obszar środowiska wewnętrznego przez pracowników jednostki wraz z raportem podsumowującym badanie,
  • przykładowy formularz ankietowy weryfikujący zadowolenie pracowników jednostki w ograniczonym zakresie,
  • opiekę i asystę naszego konsultanta w zakresie funkcjonalności rozwiązania,
  • bezpłatne webinarium w zakresie sposobów wykorzystania aplikacji.

W przypadku zainteresowania darmowym testowaniem narzędzia do samooceny, zapraszamy do wypełnienia zamówienia usługi demo dostępnego pod adresem producenta oprogramowania: