Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy

Kiedy pracodawca może przeprowadzić badanie trzeźwości pracowników? Pracodawca nie może zmusić pracownika do poddania się badaniu trzeźwości. Badanie takie, co do zasady, może być przeprowadzone jedynie za zgodą pracownika lub na jego żądanie. Niemniej, w myśl art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w sytuacji, gdy…

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji w obliczu ustawy sektorowej

Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji w obliczu ustawy sektorowej 4 maja weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych…

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych

Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych Czym jest naruszenie bezpieczeństwa ochrony danych? Przez naruszenie ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 12 RODO, należy rozumieć naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny…

Delegacja pracownika zgodna z RODO

Delegacja pracownika zgodna z RODO W wielu publikacjach znajdziemy informacje na temat tego, jak nie popełniać błędów przy rozliczaniu delegacji, jaki jest maksymalny czas jej trwania, czy też czas pracy i odpoczynku podczas podróży oraz jakie należności z nią związane przysługują pracownikom. Ciężko jest bowiem znaleźć informację na temat tego, jak powinna wyglądać delegacja zgodna…

RODO statystyki

Jak podają dane statystyczne zebrane z krajów członkowskich Unii Europejskiej, RODO zmienia naszą świadomość w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i tym samym nie pozostaje jedynie jałowym zestawem obietnic ale istotnym i ważnym narzędziem w walce z naruszaniem ochrony naszych danych osobowych. Organy nadzorczej otrzymują tysiące skarg oraz informacji o naruszeniach przepisów, nakładane są już…