g2g3 nowe szkolenia PBSG

Nowe propozycje w ofercie szkoleniowej PBSG. Gry symulacyjne: ISO 20000, zarządzania ciągłością działania, zarządzanie projektem, jako odpowiedź na potrzebę wzmocnienia i uzupełnienia oferty szkoleniowej PBSG.

Aktualnie oferta PBSG w zakresie szkoleń i warsztatów z wykorzystaniem gier symulacyjnych obejmuje:

 • Gra symulacyjna | „Zarządzanie ciągłością działania -Phoenix”
 • Gra symulacyjna | „Zarządzanie jakością usług IT ISO
  20000”
 • Gra symulacyjna | „Zarządzanie projektem i portfolio –
  Polestar PM”

Szkolenia organizowane są we współudziale z firmą szkoleniowo-konferencyjną Pallens. PBSG zapewnia certyfikowanych trenerów oraz wkład merytoryczny w zakresie szkolenia, Pallens zajmuje się organizacją techniczną.

Gra symulacyjna | „Zarządzanie ciągłością działania – Phoenix”

Gra symulacyjna „Zarządzanie ciągłością działania” jest intensywnym, jednodniowym szkoleniem, podczas którego ćwiczy się zasady pracy zespołowej i umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi. W sposób praktyczny uczy zarządzania kryzysem, uzależnionym od środowiska zewnętrznego i zmian wymagań
pojawiających się w czasie. Pozwala na poznanie organizacji w sytuacji kryzysowej, zasad przydziału ról, zadań i uprawnień.

Uczy jak skutecznie zarządzanie planami awaryjnymi, realizowane zgodnie z uznaną metodyką (BS 25999), pozwala na szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia krytycznych z punktu widzenia ciągłości działania incydentów. Zapoznaje z metodą analizy ryzyka i podejmowania decyzji dotyczących środków zaradczych. Pokazuje istotę raportowania i oceny incydentów zgodnie z przyjętymi standardami. Doskonali umiejętności współdziałania i komunikacji w zespole realizującym projekty.

Cel szkolenia
Celem symulacji jest praktyczne, realizowane w realnym otoczeniu biznesowym, nauczenie zarządzania dużym kryzysem, uzależnionym od środowiska zewnętrznego i zmian wymagań pojawiających się w czasie, poprzez:

 • poznanie organizacji złożonego procesu zarządzania kryzysowego, zasad przydziału ról, zadań i uprawnień. Nauczenie jak skuteczne zarządzanie ciągłością działania, realizowane zgodnie z np. Z BS25999, pozwala na terminowe i zgodne z założeniami osiągnięcie zamierzonego celu,
 • zapoznanie z metodą analizy ryzyka i podejmowania decyzji dotyczących środków zaradczych. Pokazanie istoty raportowania i oceny incydentów zgodnie z przyjętymi standardami,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania i komunikacji w zespole realizującym projekty.

Adresaci szkolenia

 • zespoły zarządzające,
 • dyrektorzy i kierownicy komórek zarządzania ciągłością działania i zarządzania kryzysowego,
 • inne osoby zaangażowane w opracowanie planów ciągłości działania.

Zakres szkolenia
Podczas dwóch rund symulacji demonstrowane są najważniejsze cechy metodycznego zarządzania ciągłością dziania pozwalające uczestnikom nauczyć się:

 • Jak w praktyce wykorzystywać najważniejsze elementy z teorii zarządzania ciągłością działania,
 • Jak zorganizować proces zarządzania ciągłością działania oraz przydzielać role, zadania i uprawnienia,
 • Jak analizować ryzyka w wystąpienia incydentów oraz znajdować i stosować odpowiednie środki zaradcze (BIA),
 • Jak przydzielać grupy zadań  oraz monitorować realizację,
 • Jak rozwiązywać problemy związane z zachowaniem ciągłości działania,
 • Jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Certyfikat
Dyplom udziału w symulacji „Zarządzanie ciągłością działania” wydany przez PBSG i Pallens

Metoda szkolenia
Symulacja biznesowa obejmująca: symulacje rzeczywistych procesów pod presją czasu, pracę zespołową, ćwiczenia i ich omawianie.

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika,
 • Komplet materiałów biurowych.

Organizacja szkolenia
Stacjonarne szkolenie otwarte lub organizowane dla grup zamkniętych.

Warunki uczestnictwa
Od uczestników nie jest wymagana wiedza na temat teorii zarządzania ciągłością działania.

Akredytacja/Podstawa merytoryczna
Szkolenie jest realizowane na podstawie licencji przyznanej przez G2G3 – twórcę i właściciela symulacji. Symulacja jest zgodna z BS 25999

Czas trwania szkolenia
1 dzień

Wielkość grupy
Od 8 do 14 osób.

Gra symulacyjna | „Zarządzanie jakością usług IT ISO 20000”

Symulacja biznesowa ISO 2000 jest interaktywnym szkoleniem, które w doskonały sposób przyspiesza i ugruntowuje zrozumienie procesowego zarządzania obszarem informatyki, zawartych w normie ISO 20000. Udział w zajęciach pozwala ukazać praktyczny wymiar procesów, ich istotę oraz płynące korzyści z poprawnie zaprojektowanego systemu. Wyzwala zaangażowanie w późniejszym osiąganiu pozytywnego nastawienia w program ITSM oraz generuje zmianę podejścia ze zorientowanego na tegnologię w podejście usługowe.

Akcja symulacji składa się z pięciu rund i jest dynamicznym odbiciem rzeczywistego świata, w którym zachodzą interakcje między IT i biznesem, zarówno od strony działalności. Struktura gry symulacyjnej została tak zaprojektowana, aby stanowic odzwierciedlenie całego cyklu zarządzania usługami zdefiniowanego w ITIL v3 oraz ISO 20000. Uczestnicy przechodzą przez kolejne rundy podnoszą swoje doświadczenie operacyjne I zyskują zrozumienie całości procesu zarządzania usługami, w którym uczestniczą.

Cel szkolenia
Celem symulacji jest przyśpieszenie, pogłębienie i utrwalenie zrozumienia koncepcji procesowego zarządzania usługami w oparciu o ISO 20000 poprzez praktyczne jej zastosowanie w świecie wirtualnym, lecz rządzonym realnymi prawami ekonomii, poprzez:

 • przedstawienie znaczenia wzajemnego zrozumienia i współpracy na poziomie strategicznym między sferą biznesu a sferą IT w organizacji,
 • praktyczne zaznajomienie z zarządzaniem cyklem życia usługi według ISO 20000 (system obsługi użytkownika – Servis Desk, zarządzania incydentem, zarządzanie problemem, wiedzą, zarządzanie dostępnością i pojemnością, zarządzanie konfiguracją, zmianą i poziomem usług itd.).

Adresaci szkolenia

 • osoby, które pragną doświadczalnie zweryfikować, uporządkować i pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania jakością usług IT,
 • kadra kierownicza i pracownicy komórek biznesowych, jak i informatycznych organizacji, w których wdraża się lub planuje się wdrożenie najlepszych praktyk według ISO 20000,
 • liderzy zespołów wsparcia informatycznego, właściciele procesów ITSM oraz właściciele usług IT.
 • Profesjonaliści IT zaangażowani w dostarczanie usług IT dla organizacji, a także przedstawiciele komórek biznesowych, reprezentujący odbiorców tych usług,
 • kierownicy projektów i liderzy komórek biznesowych poszukujący wiedzy w jaki sposób IT może wspomóc ich inicjatywy biznesowe,
 • zespoły zaangażowane w dostarczanie usług, które potrzebują motywacji do usprawniania procesów i podnoszenia jakości.

Zakres szkolenia

 • Komunikacja w organizacji,
 • Service Desku i Zarządzanie incydentami,
 • Zarządzanie problemami i Analizy trendu,
 • Zarządzanie dostępnością i Zarządzanie pojemnością,
 • Zarządzanie konfiguracją,
 • Zarządzanie zmianami i Zarządzanie poziomem usług,
 • Zarządzanie wiedzą i Bazy wiedzy,
 • Zarządzanie wersjami,
 • Zarządzanie ciągłością usług i Zarządzanie zdarzeniami,
 • Zarządzanie dostawcami I bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie finansowe.

Certyfikat
Dyplom udziału w symulacji „Zarządzanie ciągłością działania” wydany przez PBSG i Pallens

Metoda szkolenia
Symulacja biznesowa obejmująca: symulacje rzeczywistych procesów pod presją czasu, pracę zespołową, ćwiczenia i ich omawianie.

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika,
 • Komplet materiałów biurowych.

Organizacja szkolenia
Stacjonarne szkolenie otwarte lub organizowane dla grup zamkniętych.

Warunki uczestnictwa
Od uczestników nie jest wymagana wiedza na temat teorii  zarządzania jakością usług IT.

Akredytacja/Podstawa merytoryczna
Szkolenie jest realizowane na podstawie licencji przyznanej przez G2G3 – twórcę i właściciela symulacji. Symulacja jest zgodna z ISO 20000

Czas trwania szkolenia
1 dzień

Wielkość grupy
Od 8 do 14 osób

Gra symulacyjna | „Zarządzanie projektem i portfolio – Polestar PM”

Gra symulacyjna „„Zarządzanie projektem i portfolio” jest intensywnym, jednodniowym szkoleniem, podczas którego ćwiczy się zasady pracy zespołowej i umiejętności zarządzania projektami. W sposób praktyczny uczy stosowania najlepszych praktyk i metodologii takich jak PMBoK I Prince 2.

Ta interaktywna gra symulacyjna jest rozwiązaniem mającym na celu szybsze zrozumienie, zaangażowanie zespołu i akceptację projektu oraz zarządzanie portfolio produktów/usług w postaci dynamicznego warsztatu.

Gra realizowana jest w trzech rundach. Symulacja zarządzania projektem została zaprojektowana w taki sposób aby zaznajomić uczestników z głównymi zagadnieniami zarządzania projektem i portfolio produktów/usług (w tym: zarządzanie ryzykiem, role i odpowiedzialności, monitorowanie efektów, zarządzanie budżetem itp.)

Cel szkolenia

Celem symulacji jest praktyczne, realizowane w realnym otoczeniu biznesowym, nauczenie zarządzania projektem, uzależnionym od zmiennego środowiska zewnętrznego i zmian wymagań pojawiających się w czasie, poprzez:

 • poznanie organizacji złożonego projektu, zasad przydziału ról, zadań i uprawnień,
 • przedstawienie metody analizy ryzyka i podejmowania decyzji dotyczących środków zaradczych,
 • pokazanie istoty raportowania i oceny projektu zgodnie z przyjętymi standardami,
 • doskonalenie umiejętności współdziałania i komunikacji w zespole realizującym projekty.

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów,
 • zespoły zarządzające,
 • liderzy zespołów,
 • osoby zaangażowane w projekty.

Zakres szkolenia

Podczas trzech rund symulacji omawiane są najważniejsze cechy metodycznego zarządzania projektem pozwalające uczestnikom nauczyć się:

 • praktycznego wykorzystania elementów z teorii zarządzania projektami,
 • organizacji projektu oraz zasad przydzielania ról, zadań i uprawnień,
 • analizy ryzyka w projekcie oraz sposobów znajdowania i stosowania odpowiednich środków zaradcze,
 • monitorowania i kontroli odchyleń (w budżecie, czasie trwania, zakresie oraz jakości) w realizacji projektu i podprojektów,
 • rozwiązywania problemów związanych z projektem,
 • skutecznych sposobów przeciwdziałania złemu planowaniu projektu,
 • sposobów kontrolowania projektów z pozycji Kierownika Projektu,
 • metod zarządzania zmianami w projekcie,
 • technik organizacji Komitetu Sterującego,
 • jak zamknąć projekt,
 • jak ocenić skuteczność projektu.

Certyfikat
Dyplom udziału w symulacji „Zarządzanie ciągłością działania” wydany przez PBSG i Pallens

Metoda szkolenia
Symulacja biznesowa obejmująca: symulacje rzeczywistych procesów pod presją czasu, pracę zespołową, ćwiczenia i ich omawianie.

Materiały szkoleniowe

 • podręcznik uczestnika,
 • komplet materiałów biurowych.

Organizacja szkolenia
Stacjonarne szkolenie otwarte lub organizowane dla grup zamkniętych.

Warunki uczestnictwa
Od uczestników nie jest wymagana wiedza na temat teorii zarządzania projektem.

Akredytacja/Podstawa merytoryczna
Szkolenie jest realizowane na podstawie licencji przyznanej przez G2G3 – twórcę i właściciela symulacji. Symulacja jest zgodna z Prince2, PMBoK

Czas trwania szkolenia
1 dzień

Wielkość grupy
Od 8 do 14 osób