e-deklaracje udział w projekcie

PBSG – nadzoruje jakość projektu „Budowa i wdrożenie systemu obsługi elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców e-Deklaracje” dla Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że postępowanie na zakup usług „Zarządzanie i asysta techniczna” w ramach projektu „Budowa i wdrożenie systemu obsługi elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców e-Deklaracje” zostało zakończone. Wybrano ofertę firmy Infovide-Matrix S.A.  Umowa została zawarta w dniu 14 listopada br. Eksperci PBSG biorą udział w części projektu dotyczącej zapewnienia jakości realizacji projektu.

Przypomnijmy, że projekt e-Deklaracje dotyczy elektronicznego rozliczania podatków i zapewni kanał komunikacji i świadczenia innych usług dla przedsiębiorców przez Internet. Projekt e-Deklaracje (określany także jako system e-Deklaracje w kontekście informatycznym) jest zespołem działań organizacyjnych, prawnych i informatycznych, mających na celu udostępnienie przedsiębiorcom usług on-line, ułatwiających im realizację obowiązków podatkowych oraz wyposażenie administracji skarbowej (Ministerstwo Finansów, urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej) w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją, wspierające realizację jej zadań ustawowych.

Projekt e-Deklaracje ma na celu udostępnienie przedsiębiorcom usług on-line w tym m.in. zapewnienie technicznych możliwości realizacji uprawnień przez przedsiębiorców do składania deklaracji, podań, wniosków i innych pism drogą elektroniczną, w zakresie podatków w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, wnoszonych do urzędów skarbowych, oraz wszystkich innych czynności związanych z tymi podatkami.

W dniu 12.12.2005r. została zawarta między Ministrem Edukacji i Nauki a Ministerstwem Finansów Umowa o dofinansowanie projektu „Obsługa elektronicznych deklaracji podatkowych przedsiębiorców e-Deklaracje” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Łączny planowany koszty wyniesie 152 mln zł z czego 105 mln stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE.