2007-03-28

Dlaczego zarządzać ryzykiem? 

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie zarządzania jest określenie jak organizacje potrafią zarządzać ryzykiem biznesowym i wykorzystać je w kreowaniu i budowaniu wartości. Czy są zdolne wykorzystywać i zarządzać potencjałem jaki niosą w sobie ryzyka pozytywne i negatywne? Z analiz i badań PBSG wynika, że podstawowym problemem związanym z zarządzaniem ryzykiem w polskich firmach i jednostkach administracji jest koncentrowanie się na jego tradycyjnym podejściu tradycyjnym nie do końca odpowiadającemu pełnemu założeniu często nieprzystającym do koncepcji polegającej w skrócie na kompleksowej identyfikacji, ocenie i postępowaniu wobec ryzyka. Tradycyjne podejście ogranicza się do wycinkowych analiz działania organizacji i traktuje ryzyko bardzo fragmentarycznie w sposób odizolowany od całości. W szczególności ograniczenie to obejmuje jedynie aktywa fizyczne i finansowe. Ponadto w większości przypadków zarządzanie sprowadza się do działań prewencyjnych w kierunku zagrożeń mogących spowodować straty niż faktycznych czynności zmierzających do wykorzystania okazji i budowania trwałej wartości dodanej w organizacji. Niestety tradycyjne podejście nie dostarcza także metod zarządzania ryzykiem w sposób zintegrowany i systemowy, co dla większości organizacji ma kluczowe znaczenie w aspekcie coraz częstszej potrzeby redefiniowania obecnych i określania nowych ryzyk biznesowych…więcej >>