Czy ubezpieczycielowi może zostać udostępniona dokumentacja medyczna?

Temat udostępniania dokumentacji medycznej towarzystwom ubezpieczeniowym jest jedną z najczęściej poruszanych kwestii wśród podmiotów świadczących usługi medyczne. Najwięcej pytań dotyczy samej możliwości przekazania danych do ubezpieczyciela, a także zakresu przekazywanych informacji. Informacje przekazane przez podmiot medyczny mają bowiem duży wpływ na ewentualną wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania.

Zakres podmiotów, które zostały uprawnione do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej został szczegółowo określony w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oprócz pacjenta są to między innymi podmioty takie jak:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy władzy publicznej,
  • Inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w przypadkach, kiedy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  • Uczelnie medyczne, instytuty badawcze,
  • Sądy, prokuratorzy, lekarze sądowi,
  • Organy rentowe oraz organy do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • Organy oraz osoby wykonujące czynności kontrolne w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
  • Podmioty, które prowadzą różnego rodzaju rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia,
  • Zakłady ubezpieczeń,
  • etc.

Zgodnie jednak z art. 26 ust. 3 pkt. 7 wspomnianej ustawy, warunkiem udostępnienia dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń jest uzyskanie zgody pacjenta. Podstawa oraz zasady udostępniania dokumentacji medycznej ubezpieczycielom zostały dodatkowo określone w art. 38 ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, z dnia 13 października 2016 roku. Ustawa wraz z rozporządzeniem szczegółowo określają zakres informacji jaki może zostać udostępniony zakładom ubezpieczeń. Wbrew pozorom zakres ten jest dość szeroki i wiąże się przede wszystkim z przetwarzaniem szczególnych kategorii danych. Są to bowiem między innymi informacje o przyczynach hospitalizacji lub leczenia ambulatoryjnego,  wykonanych w trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, informacje o innych udzielonych świadczeniach zdrowotnych, wynikach leczenia i rokowaniach.

Podmioty ubiegające się o udostępnienie im dokumentacji medycznej są zobligowane do złożenia odpowiedniego wniosku, do którego należy dołączyć zgodę pacjenta na udostępnienie jego danych ubezpieczycielowi. Zarówno wspomniane rozporządzenia jak i art. 38 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wyraźnie wskazują, iż zgoda pacjenta na wystąpienie zakładu ubezpieczeń do podmiotu świadczącego usługi medyczne o ww. informacje musi zostać udzielona w formie pisemnej.

Należy jednak pamiętać, iż nie każdy pracownik zakładu ubezpieczeń jest uprawniony do tego, aby wystąpić o udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej. Wniosek może złożyć bowiem jedynie lekarz upoważniony przez zakład ubezpieczeń stosownym pełnomocnictwem, przy czym lekarz ten nie musi być pracownikiem zakładu.

Jeśli chcieli by Państwo skorzystać z usług naszych wykwalifikowanych konsultantów w kwestii ochrony danych osobowych, zapraszamy na naszą stronę usługi RODO oraz do kontaktu poprzez formularz kontaktowy

 

Jagienka Smura
Konsultant ds. ochrony danych osobowych w PBSG

O Autorze

PBSG
Od 2006 roku pomagamy polskim przedsiębiorcom i organizacjom administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem danych i systemów teleinformatycznych. Przez kilkanaście lat działalności zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu wypracowaliśmy pozycję lidera w obszarze systemowego zarządzania organizacją. Dzisiaj zatrudniamy ponad 180 ekspertów biznesowych i technicznych w ramach grupy kapitałowej. Ponadto współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami z różnych dziedzin w zakresie zarządzania i wymagań branżowych, aby jak najbardziej dopasować ofertę do realiów i potrzeb polskich firm.