Co oferujemy?

Dostarczamy profesjonalną ocenę gotowości Twojej organizacji do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2, koncentrujemy się na racjonalizacji kosztów i ochronie przed nieuzasadnionymi wydatkami. Nasze usługi są dopasowane do specyficznych wymagań Twojej organizacji, umożliwiając identyfikację i wdrożenie kluczowych działań naprawczych. Przeprowadzany przez nas audyt i analiza ryzyka prowadzą do stworzenia spersonalizowanej Road Mapy dla NIS2, która zapewnia efektywne zarządzanie procesem dostosowania się do nowych regulacji.

Finalnie, dostarczamy raport zawierający rekomendacje i ocenę gotowości Twojej firmy, umożliwiający efektywne planowanie strategii cyberbezpieczeństwa. Nasze doradztwo jest kluczem do wzmocnienia odporności Twojej organizacji na cyberzagrożenia, jednocześnie racjonalizując koszty związane z wdrożeniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa.

Zapewnij zgodność z NIS2, unikając nadmiernych kosztów, dzięki naszej usłudze.

Jak działamy?

Diagnoza klasyfikacji do NIS2

1. Diagnoza klasyfikacji do NIS2

Rozpoczynamy usługę od fundamentalnego pytania: czy i w jakim zakresie Twoja organizacja jest objęta Dyrektywą NIS2. Podejmujemy szczegółową analizę profilu działalności Twojej firmy oraz jej usług, aby zdefiniować konkretne obowiązki wynikające z nowych regulacji unijnych. Dokładnie badamy zakres odpowiedzialności i przepisów, które mają zastosowanie do Twojej organizacji.

Na tej podstawie dostarczamy precyzyjny wykaz działań, które są niezbędne do wdrożenia, aby zapewnić pełną zgodność z Dyrektywą NIS2. Ten etap obejmuje określenie specyficznych wymagań dyrektywy, które mają bezpośredni wpływ na operacje i zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Twojej firmie.

Audyt gotowości operacyjnej do NIS2

2. Audyt gotowości operacyjnej do NIS2

W trakcie audytu stanu obecnego oceniamy przygotowanie Twojej organizacji do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2. Przez analizę dokumentacji, systemów i procedur oraz zastosowanie wywiadów, list kontrolnych i testów, identyfikujemy kluczowe obszary wymagające uwagi oraz potencjalne luki w zabezpieczeniach, a także ocenę zgodności technologii i urządzeń z wymogami NIS2.

Efektem pracy jest podsumowanie, w którym wskazujemy niezgodności i obszary do doskonalenia, przedstawiamy listę wymaganych zmian organizacyjno-technicznych. Wskazujemy również rozwiązania, które pozwolą zrealizować wymogi NIS2. Opracowane wnioski i zalecenia stanowią fundament do planowania dalszych działań w kierunku dostosowania do Dyrektywy.

Analiza ryzyka dla NIS2

3. Analiza ryzyka dla NIS2

Wykonujemy analizę ryzyka, w której koncentrujemy się na określeniu i zrozumieniu zagrożeń dla Twojej organizacji w kontekście Dyrektywy NIS2. Działania opierają się na sprawdzonej metodyce, która obejmuje identyfikację aktywów i potencjalnych zagrożeń, a także ocenę efektywności obecnych zabezpieczeń. Wykorzystujemy narzędzia i mechanizmy do szacowania ryzyka, jesteśmy w stanie wskazać, jakie działania są niezbędne do zminimalizowania ryzyka oraz jak zaplanować odpowiednie środki zaradcze. Tworzymy plan postępowania z ryzykiem, który wytycza ścieżki postępowania na wypadek jego materializacji.

Dzięki tej analizie Twoja organizacja jest w stanie nie tylko zrozumieć charakter i poziom ryzyka związanego z kluczowymi działaniami i świadczonymi usługami, ale także realnie ocenić potrzebne zmiany i ich wpływ na działalność. To umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem zgodnie z wymogami Dyrektywy NIS2, zapewniając jednocześnie uporządkowanie koniecznych działań według priorytetów i realistyczne szacowanie zarówno kosztów, jak i harmonogramu niezbędnych prac.

Road Mapa dla NIS2

4. Road Mapa dla NIS2

Tworzymy obiektywny i niezależny plan działań, który nie tylko uwzględnia specyfikę i wymagania Dyrektywy NIS2, ale również odpowiada na unikalne potrzeby i wyzwania Twojej firmy. Działania obejmują analizę i selekcję odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz zmian organizacyjnych, które najlepiej odpowiadają na identyfikowane potrzeby i ryzyka.

Przykładamy dużą wagę do ustalenia priorytetów, aby skoncentrować się na najbardziej krytycznych aspektach, które wymagają natychmiastowej uwagi. Jednocześnie oszacowujemy koszty i opracowujemy realistyczny harmonogram działań, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami i czasem. Road Mapa pozwala na ustalenie priorytetów, kosztów i terminów dostosowania się do wymagań NIS2.

Raport dla Zarządu i Interesariuszy

5. Raport dla Zarządu i Interesariuszy

Dostarczamy raport, który stanowi fundament dla zarządu, specjalistów od IT i bezpieczeństwa. Jest on źródłem rekomendacji i definiuje zakres wymaganych zmian, jednocześnie oceniając stan przygotowań organizacji do wprowadzenia dyrektywy NIS2 i umożliwiając oszacowanie budżetu na niezbędne dostosowania. Raport zapewnia obraz aktualnej sytuacji oraz planu działań, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania i planowania strategii zgodności.

Poza aspektami operacyjnymi, raport pełni również rolę strategiczną w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi. Jego treść podkreśla zaangażowanie firmy w proces dostosowawczy i zgodność z dyrektywą, ułatwiając inwestorom, organom regulacyjnym i kontrahentom zrozumienie poziomu przygotowania organizacji. Jest to kluczowy element budowania zaufania i wiarygodności firmy, odzwierciedlający jej gotowość na spełnienie nowych wymagań regulacyjnych.

Asysta w implementacji NIS2

6. Asysta w implementacji NIS2

Wsparcie we wdrożeniu NIS2 obejmuje weryfikację, przygotowanie oraz aktualizację dokumentacji, w tym polityk, procedur i instrukcji, niezbędnych do spełnienia wymogów Dyrektywy. Zapewniamy również szczegółowy nadzór nad dostawcami i procesem wprowadzania zmian, aby wszystkie działania były zgodne z opracowaną strategią i utrzymywały ciągłość operacyjną.

Integrujemy zarządzanie ryzykiem z wymogami różnych regulacji, tworząc spójny system zarządzania, To ułatwia adaptację do nowych dyrektyw i podnosi poziom bezpieczeństwa. Nasze podejście łączy w sobie RODO, KSC, DORA, zarządzanie ciągłością działania, bezpieczeństwo informacji oraz przygotowuje na nadchodzące regulacje, takie jak AI ACT czy CRA, tworząc jednolity ekosystem dla Twojej firmy. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby zapoznać się z pełnym zakresem usług wspierających wdrożenie dyrektywy NIS2.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie! Wypełnij formularz

Dlaczego my?

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Bogate doświadczenie z zakresu audytów cyberbezpieczeństwa nasz zespół zdobywał na przestrzeni wielu lat.
Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Przeprowadzamy audyty cyberbezpieczeństwa uwzględniając specyfikę Twojej organizacji i jej kontekst rynkowy.
Dogodne warunki

Dogodne warunki

Dostosowujemy zakres i harmonogram audytu cyberbezpieczeństwa do Twoich możliwości budżetowych i ram czasowych.
Solidność i wiarygodność

Solidność i wiarygodność

Mamy na koncie setki wieloletnich, zadowolonych klientów i prestiżowe referencje w zakresie audytów zgodności z ustawą o KSC.

Jak pomogliśmy klientom?

Poznaj opisy przykładów wdrożeń, które zrealizowaliśmy. Odkryj, z jakimi wyzwaniami borykały się organizację i jakie korzyści osiągnęły dzięki naszym usługą.

Zaufali nam

Najczęściej zadawane pytania o NIS2: