BCM

Zarządzanie kryzysowe

Napięte terminy realizacji dostaw, usługi dostępne 24 godziny na dobę, nieprzerwana realizacja zamówień, zawsze działający telefon – tak wygląda obecna rzeczywistość. Coraz trudniej znaleźć organizację, która nie poddałaby się tendencji do konkurowania na rynku. Jednym z elementów przewagi konkurencyjnej i budowania silnej marki jest zdolność do zapewnienia ciągłości funkcjonowania niezależnie od zachodzących zdarzeń.

Ciągłość działania skupia się na właściwym przygotowaniu na przerwy/sytuacje awaryjne i ich zminimalizowaniu. Jest to część procesu zarządzania ryzykiem skupiająca się na szeroko rozumianej prewencji.

Bez Systemu zarządzania ciągłością działania organizacja nie wie, które aktywa i procesy są dla niej krytyczne, jakie są skutki (finansowe i niefinansowe) przerwania ciągłości (zdarzeń awaryjnych) oraz jaki poziom ciągłości i bezpieczeństwa jest w stanie zapewnić sobie i swoim kontrahentom.

Ciągłość działania wdrażana jest zgodnie m.in. ze standardami ISO 22301 (podlegający certyfikacji) oraz najlepszymi praktykami DRI i BCI.

Odpowiednie i szybkie  reagowanie na sytuacje kryzysowe, ustrukturyzowana eskalacja zdarzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, gości czy krytycznych aktywów to obszar Zarządzania kryzysowego. Celem Zarządzania kryzysowego jest sprawne działania w obliczu kryzysu, który może być wywołany m.in. wypadkami,  katastrofami (w tym katastrofami naturalnymi), aktami przemocy, poważnymi awariami czy zdarzeniami o charakterze wizerunkowym.

Bez Zarządzania kryzysowego organizacja odpowiada na kryzysy sposób całkowicie niezorganizowany, za późno przez co zwiększa się chaos, zakres strat i cierpi na tym wizerunek organizacji.

Obszar Zarządzania kryzysowego wdrażany jest zgodnie  m.in. ze standardami BS 11200, ISO 22301, Ustawa o Zarządzaniu kryzysowym (w tym Ochrona Infrastruktury Krytycznej) czy Ustawą o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

REFERENCJE

Weryfikacja i udoskonalenie planu ciągłości działania dla usług IT

Optymalizacja systemu zarządzania ciągłością działania ze szczególnym uwzględnieniem systemów i infrastruktury IT

Analiza i udoskonalenie Systemu Zarządzania Kryzysowego

Warsztaty z zakresu zarządzania ciągłością działania w jednostce samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów i infrastruktury IT

CASE STUDY

Jedna z czołowych polskich firm – wytwórca energii elektrycznej – postanowiła wdrożyć w swojej organizacji System Zarządzania Ciągłością Działania.

Projekt opierał się na standardzie ISO 22301 oraz doświadczeniu Konsultantów PBSG w tym zakresie. Dużym wyzwaniem było zbudowanie jednego spójnego systemu dla organizacji, która działa w dużym rozproszeniu.

W pierwszym etapie przeprowadzono diagnozę przedwdrożeniową, a następnie wspólnie z Klientem wypracowano wspólny kierunek prac, w ramach których opracowano niezbędne procedury. Projekt zakładał również warsztaty dla kluczowych pracowników organizacji.

W ramach projektu udało się wypracować jeden System Zarządzania Ciągłością Działania, wspólny dla wszystkich oddziałów Organizacji. Po zakończonym projekcie Organizacja postanowiła dalej współpracować z PBSG i podpisała umowę na wsparcie w kolejnych latach funkcjonowania Systemu.